Detall

Cos Superior Facultatiu, Opció Geografia (codi AFX11C-8).


 • Descripció

  Cos Superior Facultatiu, Opció Geografia (codi AFX11C-8).


 • Organisme

  Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
  Av. Teniente Flomesta s/n. Palacio Regional
  30001 Múrcia
  Tel:968 36 26 06/07


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  Per a ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els requisits assenyalats en la base general segona, en allò que siga aplicable, de l'Orde de 17 de juny de 2004, de la Conselleria d'Hisenda, per la qual s'aproven les bases generals que regiran les convocatòries de proves selectives per a accés als distints Cossos de l'Administració Regional, a més dels següents:

  - Els aspirants hauran de posseir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea, així mateix podran participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.

  Igualment, podran participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  - Estar en possessió de la titulació de Llicenciatura en Geografia i Història, Secció Geografia o Grau en Geografia, o en condicions d'obtindre per haver abonat els drets per a la seua expedició.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o convalidació, si és el cas. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.


 • Taxa ordinària

  48,61 €


  Descripció de la taxa

  La gestió de la taxa es realitzarà junt amb la sol·licitud:

  L'abonament, si és el cas, de la taxa corresponent es farà dins del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb allò que s'ha indicat a continuació, s'haja omplit la sol·licitud amb certificat digital o sense:

  Una vegada finalitzada la sol·licitud, el rebut pdf que es guarda el sol·licitant contindrà en la part superior el codi N28 i en la part inferior l'import de la taxa a abonar, d'acord amb la informació aportada pel sol·licitant.

  L'abonament de la taxa corresponent s'haurà de realitzar dins del termini de presentació de sol·licituds, per mitjà de pagament telemàtic, a través dels servicis de banca electrònica de les entitats col·laboradores o per ingrés en estes. La relació d'entitats col·laboradores i imports de les taxes a abonar s'incorporen com a annex a esta orde (vegeu l'annex "Informació addicional", "Informació respecte de l'import de la taxa, entitats col·laboradores i mitjans per a l'abonament").


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estan exempts del pagament de la taxa les persones que acrediten la seua condició de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% en el moment del meritació de la taxa.

  BONIFICACIONS

  - Import de la taxa desocupació: 24,30 euros.
  - Import de la taxa Carnet Jove: 38,89 euros.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  La sol·licitud es realitzarà, exclusivament, a través el canal electrònic d'atenció al ciutadà, i es regirà pel que establix la base general 3.2 de l'Orde de 17 de Juny de 2004, de la Conselleria d'Hisenda, i no s'aplicarà el que disposa l'apartat 3.2.1 de la dita base.

  Per a l'ompliment de la sol·licitud hi ha dos opcions:

  a) Amb certificat digital.

  Els sol·licitants hauran d'estar en possessió del seu certificat digital d'usuari, per a identificar-se a l'inici del tràmit i firmar electrònicament la seua sol·licitud al final del procés (Vegeu l'annex "Informació addicional: Informació sobre certificats digitals).


  Les sol·licituds es troben disponibles en la Seu Electrònica d'esta administració regional, en https://sede.carm.es, apartat "Formularis electrònics específics", i caldrà omplir el formulari corresponent al codi de procediment "2120". El formulari el guiarà en el procés, i li sol·licitarà en l'última fase que firme digitalment la seua sol·licitud.

  Després de la transacció se li recomana guardar el rebut PDF de la sol·licitud i haurà d'imprimir les còpies de la instància que li siguen necessàries si no realitza el tràmit complet via telemàtica (per exemple, per a la seua validació bancària si no disposa de banca electrònica per al seu abonament).

  b) Sense certificat digital.

  El formulari de la sol·licitud a omplir es troba disponible en el procediment "2120" de la "Guia de Procediments i Servicis", en www.carm.es/guiadeservicios, en l'apartat "On i com tramitar" - "Ompliment assistit".

  Després de la transacció se li recomana guardar el rebut PDF de la sol·licitud i haurà d'imprimir les còpies de la instància que li siguen necessàries (per exemple, per a la seua validació bancària si no disposa de banca electrònica per al seu abonament, ja que en les còpies de la seua sol·licitud trobarà el N28 amb l'autoliquidació de la taxa per al seu abonament).

  Tinga en compte que, en este cas, haurà de presentar necessàriament una còpia de la sol·licitud firmada així com el rebut de l'abonament de la taxa si és el cas, en qualsevol registre dels establits en esta convocatòria.

  Els aspirants que sol·liciten adaptació de temps i mitjans per a la realització de l'exercici hauran d'aportar fins al final del termini d'esmena de sol·licituds davant de la Direcció General de Funció Pública i Qualitat dels Servicis, informe emés per la Unitat de valoració de l'IMAS on s'especifique el percentatge de discapacitat i l'adaptació de temps i/o mitjans materials que necessita l'aspirant per a la realització de la prova.

  Els aspirants que desitgen formar part de la llista d'espera prevista en la present convocatòria, hauran d'indicar-ho en l'apartat procedent de la sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  A través del canal electrònic d'atenció al ciutadà o en qualsevol registre dels establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1173&IDTIPO=241&RASTRO=c$m40288


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.