Detall

Tècnic en educació infantil - Escola Infantil Municipal "Los Pasos"


 • Descripció

  Tècnic en educació infantil - Escola Infantil Municipal "Los Pasos"


 • Organisme

  Rojales
  Malecón de La Encanta, 1
  Tel:966715001
  Fax:966714742


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (termini presentació sol·licituds). Nova obertura de termini.

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. També podran accedir:
  a.1) Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals d'aquells estats, als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  a.2) El cònjuge, descendents, i descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  Tots els aspirants hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud la documentació que acredite les condicions que s'al·leguen.

  b) Estar en possessió del títol específic requerit, o en condicions d'obtindre'l, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'acreditar-se'n l'homologació.

  c) No patir malaltia o defecte físic o psíquic algun que impedisca l'exercici de les funcions encomanades.

  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.

  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas de personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en el procés selectiu hauran de presentar una instància que figura en l'annex IV de les presents bases, dirigida a l'Alcaldia-Presidència d'este ajuntament.

  A la instància haurà d'adjuntar-se:
  - Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  - Mèrits que al·lega per a ser valorats en la fase de concurs. En tot cas s'aportarà curriculum vitae d'acord amb l'annex III les bases degudament omplit, amb acreditació documental (original o fotocòpies compulsades) dels mèrits acadèmics i professionals acreditats. No seran valorats els mèrits no invocats, ni aquells que, encara sent invocats, no siguen degudament acreditats en el termini de presentació d'instàncies pels sol·licitants. Els mèrits al·legats que no siguen originals o còpies compulsades no seran valorats.

  NOTA: enllaç a les bases generals de la convocatòria:http://www.rojales.es/processos-selectius/bolsa-de-trabajo-temporal-de-tecnicos-en-educacion-infantil-para-la-escuela-infantil-municipal/


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General de l'Ajuntament.
  - En les formes previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què se
  referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el
  conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.rojales.es/procesos-selectivos/bolsa-de-trabajo-temporal-de-tecnicos-en-educacion-infantil-para-la-escuela-infantil-municipal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.