Detall

Facultatiu Especialista d'Àrea de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.


 • Descripció

  Facultatiu Especialista d'Àrea de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.


 • Organisme

  Govern de Cantàbria: Conselleria de Sanitat i Serveis Socials
  C/ Federico Vial, 13
  39009 Santander
  Tel:942208240
  Fax:942207224


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors d'acord amb el Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya, o tindre reconegut tal dret per norma legal. Podran participar igualment, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  b) Posseir la titulació exigida per a l'exercici de la categoria o especialitat a què s'opta o estar en condicions d'obtindre dins del termini de presentació de sol·licituds. Les equivalències dels títols al·legats que no tinguen caràcter general, hauran de justificar-se per l'interessat. Igualment, en el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'acreditar-se la seua homologació per l'òrgan administratiu competent per a això.
  c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.
  d) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat ordinària de jubilació forçosa. El compliment de l'edat de jubilació durant la vigència de l'acord, serà motiu d'exclusió de les llistes.
  e) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol servici de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.
  f) En el cas dels nacionals d'altres estats mencionats en el paràgraf a), no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o servicis públics en un estat membre, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o servicis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
  g) No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria a què s'opte en qualsevol servici de salut del Sistema Nacional de Salut.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Nomenament temporal, superior a sis mesos, en la Gerència d'Atenció Especialitzada de l'Àrea I: Hospital Universitari Marqués de Valdecilla.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud per a participar en el procediment de selecció temporal es formularà a través del model normalitzat que es determina en esta convocatòria, i anirà dirigida al Director Gerent del Servici Càntabre de Salut.

  Junt amb la sol·licitud de participació, els aspirants hauran de presentar:

  a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat o passaport en vigor. Els aspirants estrangers que residisquen a Espanya hauran de presentar una fotocòpia compulsada del corresponent document d'identitat o passaport i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari en vigor o, si és el cas, de la targeta temporal de resident comunitari o de treballador comunitari fronterer en vigor.
  Els aspirants que siguen nacionals de la Unió Europea o d'algun estat on, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, que no residisquen a Espanya, bé per residir en l'estranger o per trobar-se a Espanya en règim d'estada, hauran de presentar una fotocòpia compulsada del document d'identitat o passaport. Els familiars dels anteriors hauran de presentar una fotocòpia compulsada del visat i, si és el cas, del resguard d'haver sol·licitat la corresponent targeta o del resguard d'haver sol·licitat l'exempció del visat i la corresponent targeta. Si no se sol·liciten estos documents, hauran de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acrediten el vincle de parentiu i una declaració jurada o promesa de l'espanyol, del nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o del nacional d'algun estat, a què en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, amb el que hi ha este vincle, de que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.
  b) Titulació exigida per a l'exercici de la categoria o especialitat a què s'opta o certificació d'estar en condicions d'obtindre dins del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, haurà de presentar-se justificació de les equivalències dels títols al·legats que no tinguen caràcter general i de l'homologació per l'òrgan administratiu competent de les titulacions obtingudes en l'estranger.
  c) Declaració jurada o promesa de no haver sigut objecte de sanció disciplinària ferma de separació del servici de qualssevol administracions públiques en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni haver sigut condemnat per mitjà de sentència penal ferm a la pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici de funcions públiques.
  d) Declaració jurada o promesa de no tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria a què s'opta.
  e) Documentació acreditativa, en original o degudament compulsada, dels mèrits relacionats en esta convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el registre de l'Hospital U."Marqués de Valdecilla", o en qualsevol dels llocs a què es referix l'article 105.4 de la Llei 6/2002, de 10 de desembre, de Règim Jurídic del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar