Detall

Cos superior de gestió d'administració general, A2-01, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 25/15.


 • Descripció

  Cos superior de gestió d'administració general, A2-01, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 25/15.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Correcció d'errors (nomenament)

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos als quals es fa referència en aquest apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o l'escala des del qual s'accedeix, tal com estableix l'article 119 de la Llei 10/10, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana
  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran en cada cas, la procedència següent:
  Modalitat A: Promoció interna vertical: personal funcionari de carrera que pertanga al cos C1-01 (administratiu de l'Administració de la Generalitat, de l'annex I de la Llei 10/10, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana).
  Modalitat B: Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A2 de l'annex I de la llei excepte l'A2-01).
  Modalitat C: Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a qualsevol cos o escala del subgrup C1 de l'annex I de la llei, excepte el cos C1-01 corresponent a l'accés per promoció interna vertical.

  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de la llei podrà igualment accedir al cos A2-01 mitjançant promoció interna mixta si pertany al subgrup A2 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup C1.

  2. Titulació: estar en possessió del títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, o equivalent, o bé, d'un títol universitari oficial de grau o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  3. Podran optar al torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors i tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1.

  4. Les condicions per a l'admissió a aquestes proves s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de presa de possessió.

  5. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos A2-01, subgrup A2, cos superior de gestió d'administració general.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  S'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà segons la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Discapacitats» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa especial» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa general» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, senyalaran amb una ics (X) l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  5. S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  50

  Descripció de les places

  - Torn de promoció interna: 45 places
  - Torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional: 5 places


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les maneres següents:

  1. Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex IV i que els serà facilitada en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex V o en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

  2. Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (apartat: "Atenció al ciutadà", Guia PROP, Ocupació pública, descripció: "Cos superior de gestió d'administració general, A2-01, convocatòria 25/15", tramitar amb certificat)


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:
  1. Sol·licitud presencial: han de presentar la sol·licitud les persones interessades en les oficines públiques que s'indiquen a continuació:
  Oficines PROP Alacant:
  - Alacant - C/ Churruca, 29, 03003
  - Alacant - Rambla de Méndez Núñez, 41, 03001
  - Benidorm - Foietes - Colònia de Madrid, Av. Beniardà, 61, 03500
  - Elx - Pl. de la Mercé, 5, 03202
  - Elda - Pl. de la Constitución, 1. 03600
  - Orihuela - C/ López Pozas, s/n, 03300
  - Torrevieja - C/ Hermanos Bazán, 6, baix, 03181

  Oficines PROP Castelló
  - Germans Bou - Castelló - Av. Germans Bou, 47, 12003
  - Carrer Major, núm. 76 - Castelló, 12001
  - Avinguda del Mar - Castelló - Av. del Mar, 16, 12003
  - Vila-real - C/ Josep Ramon Batalla, 38 - 12540
  - Vinaròs - Plaça de Jovellar, 2, 12500
  - Segorbe - Pl. del Almudín, 1 - 12400
  Oficines PROP València
  - Gregorio Gea I - València - C/ Gregorio Gea, 27 - 46009
  - Gregorio Gea II - València - C/ Gregorio Gea, 14. 46009
  - CENTRE - València - Av. de l'Oest, 36 - 46001
  - Alzira - Pl. Casassus, 1, 46600
  - Ontinyent - C/ Maians, 19 - 46870
  - Port Sagunt - Pl. Ramón de la Sota, s/n (edifici Rotonda), 46520
  - Requena - Pl. Consistorial, 2, 46340
  - Safor (Gandia) Av. República Argentina, 28, 46700
  - Sagunt - Camí Reial, 65-67, 46500
  - Xàtiva - Albereda de Jaume I, 35, 32, Xàtiva - 46800
  - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - C/ de la Democràcia, 77. Torres 1 i 4

  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  2. Sol·licitud telemàtica: la sol·licitud l'han de presentar les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la signatura electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'hagen pagat, no s'hagen signat electrònicament.


  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?conv=4073

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?conv=4073


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.