Detall

Animador esportiu


 • Descripció

  Animador esportiu


 • Organisme

  Moncofa
  Plaza Constitución, 1
  Tel:964580421
  Fax:964580348


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del TREBEP.
  b) Estar en possessió del FPII o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies en l'especialitat de "Tècnic superior en animació d'activitats físiques o esportives" o si és el cas, la titulació superior de "Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport CV".
  En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'Administració competent. En el mateix sentit, hauran d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions acreditat per mitjà d'un certificat metge oficial.
  d) Tindre complits setze anys, sense excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici d'ocupacions públiques, en els termes de l'article 56.1 d) del TREBEP.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en les proves selectives s'ajustaran al model establit en l'annex I d'estes bases i es dirigiran a l'alcalde-president de la Corporació.

  A la sol·licitud caldrà adjuntar:
  - Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport.
  - Titulació acadèmica (original o còpia compulsada)
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança, que seran satisfets per mitjà d'autoliquidació.
  - Documentació acreditativa d'estar en possessió dels mèrits que, si és el cas, s'al·leguen, per mitjà d'originals o fotocòpies compulsades. No es tindran en compte els mèrits que no s'aporten i acrediten degudament en el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Corporació o en les altres formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://moncofa.com/es/personal/


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar