Detall

Prova selectiva de borses de treball temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació de diferents cossos del grup A, subgrups A1 i A2, Administració especial.


 • Descripció

  Prova selectiva de borses de treball temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació de diferents cossos del grup A, subgrups A1 i A2, Administració especial.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Correcció errors notes proves selectives

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Titulació específica

  Vegeu l'annex I TITULACIONS de les bases de la convocatòria.


 • Requisits generals

  1. Per a ser admés a la prova selectiva i poder formar part de les borses, s'han de complir els requisits següents:
  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat a què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar-hi els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.
  - Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  - Titulació: estar en possessió del títol exigit per a l'accés als cossos a les borses dels quals s'opte o equivalent o complides les condicions per a obtindre'l abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.
  S'adjunta la relació de títols exigits per a l'accés a cada cos, com a annex I.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  - Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  - Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no estar inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  2. Els requisits detallats en l'apartat anterior s'hauran de tindre en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La possessió dels requisits de titulació s'acreditarà dins del termini establit en el resolc huité, llevat que ja consten acreditats i inscrits davant de la Direcció General de Funció Pública i, en aquest cas, bastarà al·legar-los i indicar-hi quan i a quins efectes es va presentar la documentació justificativa. La resta de requisits exigits s'hauran d'acreditar abans del nomenament, en el termini que a aquest efecte es concedisca.


 • Lloc de presentació


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA_EX&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=64609


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA_EX_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=64609 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar