Detall

Facultatius/facultatives especialistes (especialidades: al·lergologia, anàlisis clíniques, anatomia patològica, anestesiologia reanimació, angiologia i cirurgia vascular, aparell digestivo/medicina digestiva, bioquímica clínica, cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia general i aparell disgestivo, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, cirurgia plàstica i reparadora, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, otorinolaringologia, psiquiatria, psicologia clínica, radiodiagnòstic, radiofísica hospitalària, rehabilitació, reumatologia, traumatologia i cirurgia ortopèdica, urologia, cirurgia toràcica, dermatologia MQ i venereologia, endocrinologia i nutrició, farmacologia clínica, farmàcia hospitalaria,geriatría, hematologia i hemoteràpia, immunologia, medicina del treball, medicina intensiva, medicina interna, medicina nuclear, medicina preventiva i SP, microbiologia i parasitologia, nefrologia, pneumologia, pediatria i àrees específiques, radiofarmacia, neurocirurgia, neurofisiologia clínica, neurologia, obstetricia/ginecología, oftalmología).(edición 15).


 • Descripció

  Facultatius/facultatives especialistes (especialidades: al·lergologia, anàlisis clíniques, anatomia patològica, anestesiologia reanimació, angiologia i cirurgia vascular, aparell digestivo/medicina digestiva, bioquímica clínica, cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia general i aparell disgestivo, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, cirurgia plàstica i reparadora, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, otorinolaringologia, psiquiatria, psicologia clínica, radiodiagnòstic, radiofísica hospitalària, rehabilitació, reumatologia, traumatologia i cirurgia ortopèdica, urologia, cirurgia toràcica, dermatologia MQ i venereologia, endocrinologia i nutrició, farmacologia clínica, farmàcia hospitalaria,geriatría, hematologia i hemoteràpia, immunologia, medicina del treball, medicina intensiva, medicina interna, medicina nuclear, medicina preventiva i SP, microbiologia i parasitologia, nefrologia, pneumologia, pediatria i àrees específiques, radiofarmacia, neurocirurgia, neurofisiologia clínica, neurologia, obstetricia/ginecología, oftalmología).(edición 15).


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació específica

  L'assenyalada en l'annex IV de la convocatòria


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ:

  Els requisits de titulació per a cada una de les categories professionals convocades, tant generals del grup com específics de la categoria professional, seran els assenyalats en l'annex IV adjunt a la present convocatòria.

  Els candidats hauran de reunir els requisits generals del grup de titulació i els específics de la categoria professional l'últim dia del termini de presentació d'instàncies, durant tot el període de duració de l'edició així com durant tot el període d'exercici del lloc de treball, si és el cas.


 • Requisits generals

  1) Posseir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu, o tindre el dret a la lliure circulació dels treballadors d'acord amb els tractats internacionals firmats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, amb coneixement d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
  2) Estar en possessió de la titulació exigida en la convocatòria o en condicions d'obtindre-la dins del termini de presentació de sol·licituds.
  3) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament corresponent.
  4) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  5) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol Administració pública o servici de salut, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, ni, si és el cas, per a l'exercici de la professió corresponent.
  6) Obtindre almenys un punt segons el que disposa el barem de mèrits.


 • Lloc de presentació


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BTT-INSC-SOL&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=64618 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.