Detalle Empleo Publico

Pediatre d'AP

Codi SIA: 64653
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Etapa actual: Llista definitiva
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: L'assenyalada en l'annex IV de la convocatòria
Grup: A1

Requisits

1) Posseir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu, o tindre el dret a la lliure circulació dels treballadors d'acord amb els tractats internacionals firmats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, amb coneixement d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 2) Estar en possessió de la titulació exigida en la convocatòria o en condicions d'obtindre-la dins del termini de presentació de sol·licituds. 3) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament corresponent. 4) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. 5) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol Administració pública o servici de salut, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, ni, si és el cas, per a l'exercici de la professió corresponent. 6) Obtindre almenys un punt segons el que disposa el barem de mèrits. TITULACIÓ: Els requisits de titulació per a cada una de les categories professionals convocades, tant generals del grup com específics de la categoria professional, seran els assenyalats en l'annex IV adjunt a la present convocatòria. Els candidats hauran de reunir els requisits generals del grup de titulació i els específics de la categoria professional l'últim dia del termini de presentació d'instàncies, durant tot el període de duració de l'edició així com durant tot el període d'exercici del lloc de treball, si és el cas.

Etapa actual:

Llista definitiva

Publicació

Documentació

Llistes definitives de l'edició 15 de la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de totes les categories exceptuant Enginyer/a Tècnic/a.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva

Data de publicació: 19-02-2018

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 04-01-2018

Aportació de documentació

Data de publicació: 17-02-2017

Ampliació de termini

Data de publicació: 17-02-2017

Obertura termini d'inscripció de nous aspirants i actualització mèrits

Data de publicació: 06-02-2017

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano