Detall

Tècnics mitjans de Gestió Ocupació (torn independent per a discapacitats).


 • Descripció

  Tècnics mitjans de Gestió Ocupació (torn independent per a discapacitats).


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament d'Hisenda i Administració Pública
  Plaza els Llocs, 7
  50001 Saragossa
  Tel:976 714 000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea; o ser, siga quina siga la seua nacionalitat, cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents; o ser persona inclosa en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés a cossos o escales de funcionaris.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  d) Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol específic requerit en la convocatòria.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'estar-se en possessió de la corresponent convalidació o credencial que n'acredite l'homologació.
  e) Tindre un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent, i posseir la capacitat funcional per al desenrotllament de les tasques pròpies de l'Escala a què s'aspira. Ambdós circumstàncies hauran d'acreditar-se per mitjà de certificat expedit pels òrgans competents, llevat que tals dades obren ja en esta Administració (Institut Aragonés de Servicis Socials).
  f) Haver abonat la corresponent taxa a què fa menció la base 3.5.

  Tots els requisits enumerats en esta base hauran de posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's en el moment de presa de possessió com a funcionaris de carrera.

  Els aspirants que no posseïsquen nacionalitat espanyola hauran de realitzar amb caràcter previ a la determinació dels aspirants que han superat l'oposició, una prova de coneixement i comprensió de l'idioma castellà, que es qualificarà de "apte" o "no apte". Queda exempt d'esta prova el personal laboral fix o funcionari de carrera al servici de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, o qui ja l'haguera superat en convocatòries anteriors d'accés a esta Administració.


 • Taxa ordinària

  28,50 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per drets d'examen es podrà realitzar per via telemàtica junt amb la presentació telemàtica de la sol·licitud o, en el cas de presentar la sol·licitud en suport paper, per algun dels mitjans següents:

  - En efectiu, en la Caixa de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma d'Aragó a Saragossa o en la Caixa de les Subdireccions Provincials d'Hisenda i Administració Pública d'Osca, Terol i Saragossa.

  - Ingrés en els comptes de les entitats de crèdit col·laboradores en la gestió recaptatòria del Govern d'Aragó, autoritzades per al cobrament de les taxes.

  En este cas el pagament de la taxa no suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma corresponent, de la sol·licitud.

  DEVOLUCIONS

  De conformitat amb allò que disposa l'article 22 de la Llei 5/2006, de 22 de juny, de Taxes i Preus Públics de la Comunitat Autònoma d'Aragó, únicament procedirà la devolució de l'import de la taxa en els supòsits següents:
  a) Quan no s'hagen prestat, o s'hagen prestat de forma notòriament deficient, per causa imputable a l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, els servicis i actuacions administratives relatius a l'admissió o exclusió dels aspirants en els corresponents processos selectius.

  b) Quan s'haguera presentat la sol·licitud d'admissió fora del termini previst en esta convocatòria.

  c) Quan els ingressos es declaren indeguts per resolució administrativa o sentència judicial ferma.


 • Exempció / Reducció taxes

  a) Les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.

  b) Les persones desempleades que figuren inscrites com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria de la prova selectiva.

  c) Les persones que acrediten que no han tingut cap ingrés durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de convocatòria de les proves selectives, o els ingressos de la qual no superen el salari mínim interprofessional.

  Les circumstàncies assenyalades hauran de ser degudament acreditades amb la presentació de la instància per a prendre part en les proves selectives. En el supòsit previst en l'apartat b), haurà d'aportar-se informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació expedit per l'Institut Aragonés d'Ocupació (pot obtindre's en línia a través de l'Oficina Electrònica de la seua pàgina web www.aragon.es/inaem) o document acreditatiu equivalent expedit pel Servici Públic d'Ocupació competent.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, que serà facilitada a través d'Internet, omplint el model 524 que apareix en la pàgina web oficial del Govern d'Aragó en la direcció www.aragon.es/Temas/Empleo, seguint les instruccions que s'indiquen, sent necessari com a requisit previ per a la inscripció la utilització de DNI electrònic o un certificat digital de persona física emés per la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (més informació per a la seua obtenció enhttp://www.cert.fnmt.es/).

  Los aspirants, en atenció a la seua discapacitat, podran fer-ho constar en l'espai corresponent de la sol·licitud, indicant, si és el cas, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis en què esta adaptació siga necessària, sempre que no quede desvirtuat el contingut de les proves, ni implique reducció ni menyscabament del nivell de suficiència exigible.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds es realitzarà:

  a) Per via telemàtica: davant del Registre Telemàtic de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, una vegada omplit el model 524. La presentació de sol·licituds per esta via comportarà obligatòriament el pagament telemàtic de la taxa de drets d'examen.

  b) En suport paper: una vegada omplit el model 524, es procedirà al pagament de la taxa per drets d'examen i posteriorment es farà la presentació en els registres generals del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, es farà en sobre obert perquè aquella siga datada i segellada per l'empleat de Correus abans de ser certificada.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.aragon.es/Temas/Empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar