Detall

Infermer/infermera especialista obstètric-ginecològic (llevador/llevadora)


 • Descripció

  Infermer/infermera especialista obstètric-ginecològic (llevador/llevadora)


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament de Sanitat
  Pl. de la Convivència, 1
  50071 - Saragossa
  Tel:976714000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  b) Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quant a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats.
  c) Posseir d'algun dels títols requerits en la convocatòria o en condicions d'obtindre'l dins del termini de presentació de sol·licituds.
  En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de, o en condicions d'obtindre, la credencial que acredite la seua homologació pel Ministeri d'Educació, dins del termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, els dits títols, diplomes o certificats hauran de ser prèviament reconeguts pel Ministeri d'Educació.
  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.
  e) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol Servici de Salut o Administració Pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.
  En el cas dels nacionals d'altres estats mencionats en el paràgraf b), no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent, que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) No posseir la condició de personal estatutari fix en la categoria d'Infermer/a Especialista Obstètric-Ginecològic (llevador/llevadora), siga quina siga la seua situació administrativa.
  g) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta de sers humans, segons determina l'article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, en la seua redacció aportada en la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
  h) Haver abonat la corresponent taxa.

  Els requisits establits hauran de posseir-se el dia de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre fins al moment de la presa de possessió.

  No seran tinguts en compte els documents que continguen alguna esmena, ratllada o raspadura, sempre que no estiguen validats amb una firma. Com tampoc es tindran en compte els documents presentats en una altra llengua que no siga l'oficial de la Comunitat Autònoma d'Aragó, el castellà.


 • Taxa ordinària

  28,50 €


  Descripció de la taxa

  El pagament, haurà d'efectuar-se per mitjà d'ingrés en qualsevol de les oficines d'Ibercaja en el compte ES25 2085 5200 8203 3301 5944. Una vegada realitzat el pagament, l'entitat bancària conservarà l'últim exemplar del model de sol·licitud i tornarà els 2 exemplars restants als interessats. Hi figurarà el segell o impressió mecànica acreditativa del pagament dels drets d'examen o aportar justificant bancari d'haver realitzat l'ingrés de la quantia ressenyada.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS:

  a) Les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.

  b) Les persones desempleades que figuren inscrites com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria de la prova selectiva.

  c) Les persones que acrediten que no han tingut cap ingrés durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de convocatòria de les proves selectives, o els ingressos de la qual no superen el salari mínim interprofessional.

  Les circumstàncies assenyalades hauran de ser degudament acreditades amb la presentació de la instància per a prendre part en les proves selectives. En el supòsit previst en l'apartat b), haurà d'aportar-se informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació expedit per l'Institut Aragonés d'Ocupació (pot obtindre's en línia a través de l'Oficina Electrònica de la seua pàgina web www.aragon.es/inaem) o document acreditatiu equivalent expedit pel Servici Públic d'Ocupació competent.


 • Places

  Nombre de places

  13

  Descripció de les places

  a) 12 places per a ser cobertes pel torn lliure.
  b)1 plaça per a ser coberta per personal amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies per a participar en les proves selectives hauran d'omplir-se via web en l'adreçahttp://www.aragon.es/sas/oposiciones, per mitjà de l'ompliment del model informàtic de sol·licitud que haurà de ser ratificada a través de la seua presentació dirigida a la Direcció Gerència del Servici Aragonés de Salut.

  Els aspirants que es presenten per la quota de reserva de persones amb discapacitat, hauran de tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, i hauran d'adjuntar a la sol·licitud fotocòpia del certificat acreditatiu de tal condició, expedida pels òrgans competents en matèria de servicis socials.

  Els aspirants amb discapacitat acreditada que sol·liciten, si és el cas, adaptacions necessàries per a la realització de l'exercici, sempre que no quede desvirtuat el contingut de les proves, ni implique reducció ni menyscabament del nivell de suficiència exigible, hauran d'aportar abans de la publicació del llistat definitiu d'admesos i exclosos, certificat de l'Institut Aragonés de Servicis Socials o òrgan competent d'una altra Comunitat Autònoma en què es detallen les adaptacions que en cada cas corresponguen.


 • Lloc de presentació

  El pagament haurà d'efectuar-se per mitjà d'ingrés en qualsevol dels oficines d'Ibercaja en el compte ES25 2085 5200 8203 3301 5944. Una vegada realitzat el pagament, l'entitat bancària conservarà l'últim exemplar del model de sol·licitud i tornarà els 2 exemplars restants als interessats. Hi figurarà el segell o impressió mecànica acreditativa del pagament dels drets d'examen o aportar justificant bancari d'haver realitzat l'ingrés de la quantia ressenyada.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aragon.es/sas/oposiciones


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar