Detall

Oficial/oficiala de Recaptació (convocatòria núm. 13/16).


 • Descripció

  Oficial/oficiala de Recaptació (convocatòria núm. 13/16).


 • Organisme

  Diputació Provincial de València
  Palau de Batlia
  Plaça de Manises, 4
  46003 València
  Tel:902 46 02 02


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea. Igualment serà aplicable, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut
  sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol Batxiller o Tècnic o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si és el cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'administració competent.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació, si és el cas.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament dels drets d'examen, haurà d'efectuar-se en el compte restringida que al dit fi té oberta esta Diputació, número ES91 0049 0781 9429 1007 1969 del Banco Santander, oficina número 0781, de València, Plaça de la Mare de Déu, número 8, acreditació que es produirà amb el segell o impressió mecànica de l'entitat financera en el lloc assenyalat a este efecte en la sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament per drets d'examen i formació de l'expedient:
  a) Les persones amb discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
  b) Les persones que figuren com a desempleades durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la present convocatòria i no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.
  c) Els membres de família nombrosa de categoria especial.

  Es bonificarà la taxa en un 50% en el cas de famílies nombroses de categoria general.

  Per a justificar els motius d'exempció o bonificació s'aportarà, junt amb la sol·licitud de participació en la prova selectiva corresponent, la documentació que a continuació s'indica:
  a) En el cas de discapacitat, certificat del centre de valoració i orientació de discapacitats o fotocòpia compulsada de la resolució corresponent.
  b) En el cas de desocupació, certificació del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) o organisme equivalent, de la situació de desocupació, que continga expressament referència a tots els requisits enumerats en el punt b) anterior.
  c) En el cas de família nombrosa, còpia compulsada del títol oficial.


 • Places

  Nombre de places

  12

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud per a prendre part en el present procés, podrà ser omplida per alguna de les maneres següents:

  - Preferentment per mitjans telemàtics a través del tràmit que es troba en la pàgina web, www.dival.es/personal. Una vegada omplida, haurà de ser impresa, firmada i presentada en format paper. Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presentades en els llocs i mode previstos, no conferiran cap dret per al sol·licitant.

  - Model original de sol·licitud en paper que es troba en el Registre General de la Diputació de València o en el Punt d'Atenció i Informació de Personal (carrer Hug de Montcada núm. 9 València).

  En la sol·licitud, els aspirants manifestaran que reunixen totes i cada una de les condicions i requisits exigits en la base tercera de la convocatòria, referides a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds.

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada amb la documentació acreditativa dels títols exigits en la base tercera per mitjà de fotocòpies degudament compulsades

  Les sol·licituds, seran dirigides al president de la Diputació.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT

  Al personal amb discapacitat que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, s'establiran les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. Per a això, hauran de presentar certificació de la Conselleria de Benestar Social, o òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la seua condició de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'exercici de les tasques i funcions de la plaça objecte de la present convocatòria.
  A estos efectes, d'acord amb l'article 4.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles als que se'ls haja reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. En tot cas, es consideraran afectats per una minusvalidesa en grau igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i als pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València) o en els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, la presentació es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari abans de ser certificada.

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels títols exigits en la base tercera per mitjà de fotocòpies degudament compulsades.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dival.es/personal


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar