Detall

Treballadors/treballadores socials


 • Descripció

  Treballadors/treballadores socials


 • Organisme

  Betxí
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964620002
  Fax:964621103


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o la d'una dels restants membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu la llei estatal que regula esta matèria.
  b) Tindre complits els 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa en el Règim General de la Seguretat Social.
  c) Estar en possessió del títol específic requerit, o equivalent o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, en tot cas, les equivalències hauran de ser aportats per l'aspirant, per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'Administració competent en cada cas.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies de les places referides en les bases.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici del qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  24,04 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen es podrà efectuar a través de transferència bancària al compte corrent:
  ES34 3138 1199 80 0028545812 que este Ajuntament té oberta en RURALNOSTRA BETXÍ.

  L'import, només podrà ser tornat quan l'aspirant no fóra admés a les proves, per falta de requisits per a participar-hi.


 • Documentació / Informació

  Ompliment model general d'instància, que podrà obtindre's a través de la web municipal.

  Els sol·licitants manifestaran en les instàncies:
  1. Que reunixen totes i cada una de les condicions que s'exigixen en la base segona, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  2. La relació concreta i numerada de mèrits a valorar, acompanyada amb original o còpia compulsada dels documents que els acrediten. Si no es presenten els documents durant el termini de presentació d'instàncies, no seran valorats.
  3. Un telèfon en què puguen ser localitzats en horari de matí.

  La instància haurà d'anar acompanyada amb els documents següents:
  - Fotocòpia del DNI, o del passaport, o targeta de residència.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes per a la seua expedició.
  - Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  - Resguard justificatiu del pagament de les taxes.

  NOTA Les persones aspirants hauran d'aportar en el moment de la presentació d'instàncies i durant el termini atorgat, tots els documents que acrediten els mèrits que seran objecte de valoració en el present procés selectiu, no admetent-se altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En la forma que es determina en l'art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el corresponen conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I preferentment:

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.betxi.es/lajuntament/administracio/ocupacio-publica/treballadors-treballadores-socials/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar