Detall

Tècnic/a d'administració general.


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general.


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional dels Estats membres de la Unió Europea així com, siga quina siga la seua nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i de nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública com personal funcionari, també s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques a exercir.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió de la titulació específica requerida, o complides les condicions per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les Disposicions de Dret de la Unió Europea.
  e) No haver sigut separat del servici per expedient disciplinari o inhabilitat en els termes establits en l'article 56.1.d del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  Els requisits exigits hauran de reunir-se per les persones interessades en la data en què expire el termini de presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen, s'efectuarà en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça ubicada en la Tresoreria Municipal.


 • Documentació / Informació

  Els interessats en esta convocatòria hauran de presentar omplit el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés a la Funció Pública. Autoliquidació", d'acord amb model oficial, que haurà de ser imprés des de l'apartat corresponent de la pàgina Web de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es). Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.
  En les dependències de l'Ajuntament de Castelló (Punts d'Informació Multimèdia), es posarà a disposició dels interessats que ho requerisquen, els recursos informàtics suficients per a accedir a la dita pàgina web, omplir i imprimir el document.
  Amb el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés en la Funció Pública Local.Autoliquidació", ja omplit i imprés, s'efectuarà el pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament (Pl. Major núm. 1) o en els Registres de les Juntes de Districte Nord (Pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (Avd. Germans Bou, 17) , Districte Oest (Pl. Espanya s/n , antiga estació Renfe) i Districte Marítim (Passeig Bonavista núm. 28 ) o en la forma prevista en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar