Detall

Agent Policia Local.


 • Descripció

  Agent Policia Local.


 • Organisme

  Calp
  Av. De Ifach, 16
  Tel:965833600
  Fax:965833304


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.


 • Requisits generals

  - Tindre nacionalitat espanyola.
  - Estar en possessió del títol de batxiller superior, formació professional de 2n grau o equivalent o complides les condicions per a obtindre-ho en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  - No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques que s'establisquen, i tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  - Tindre complits díhuit anys, sense excedir l'edat de trenta-sis anys, conforme a l'article 33 bis de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, introduït per l'article 79 de la Llei 9/2011, 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.
  Només als efectes de l'edat màxima, es compensarà el límit amb els servicis prestats anteriorment a l'administració local com a policia local o auxiliar de policia local.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  TORN LLIURE.
  Provisió interina, des del 15 de juny al 15 de setembre de 2017.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'alcalde president d'este ajuntament es podran ajustar al model disponible en la web de l'Ajuntament http://www.calp.es/).

  Si desitja descarregar-se els formularis o instàncies haurà de visitar el menú Instàncies i Tràmits, i concretament l'apartat de Recursos Humans. Des d'allí, podrà tramitar també les sol·licituds de forma telemàtica (per a tramitacions en línia és necessari tindre instal·lat el certificat digital en l'ordinador).

  Els aspirants hauran de manifestar en les seues sol·licituds que reunixen tots i cada un dels requisits exigits en estes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.

  L'aspirant haurà d'indicar en la seua instància els idiomes als quals optaria en la prova de coneixement d'idioma estranger (anglés, francés i alemany), en el cas que superara les proves prèvies que donen dret a participar en este exercici de la fase d'oposició. En el cas de no optar per cap d'ells, s'entén que renúncia a esta fase de l'oposició que té caràcter no obligatori i no eliminatori.

  A la instància per a prendre part en el procés de selecció haurà d'adjuntar-se:

  - Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica.
  - Original del certificat mèdic en què s'haurà de fer constar expressament que es complix amb el quadro d'exclusions mèdiques arreplegues en l'annex II, de l'Orde de 23 de novembre de 2.005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  - Declaració jurada de no haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  - Fotocòpia del permís de conduir.
  - Aquells documents que hagen de ser valorats en la fase de concurs, sense que, en cap cas, puguen valorar-se altres documents que els aportats únicament i exclusivament durant el moment de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament o en la forma prevista en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.calp.es/es/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar