Detall

Intendent General del Cos de la Policia Local.


 • Descripció

  Intendent General del Cos de la Policia Local.


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Modificació de les bases)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conducció de la classe B que autoritza per a conduir automòbils la massa màxima autoritzada dels quals no excedisca de 3.500 kg. i el permís de la classe A que autoritza per a conduir motocicletes i tricicles de motor. En cas de no tindre els 21 anys complits haurà d'estar en possessió del permís de conducció de la classe A2 que autoritza la conducció de motocicletes amb una potència màxima de 35 kw i una relació potència/pes màxima de 0,2 kw/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència.


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  2. Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior o tindre complides les condicions per a obtindre-la en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  3. No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros i barems mèdics que es determinen en l'Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV núm. 5148 de 2 de desembre de 2005).
  4. No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se suspés/a ni inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  5. Tindre complits 18 anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  6. Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  55,00 €


  Descripció de la taxa

  Amb el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés en la Funció Pública Local. Autoliquidació", ja omplit i imprés, s'efectuarà el pagament dels drets d'examen, en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives, hauran de presentar omplit el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés a la Funció Pública. Autoliquidació", d'acord amb model oficial, que haurà de ser imprés des de l'apartat corresponent de la pàgina Web de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es). Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.

  Per a ser admesos a les proves selectives, serà suficient que els aspirants presenten les instàncies indicant que reunixen totes i cada una de les condicions exigides en les bases i que hagen abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Una vegada formalitzada la instància i efectuat el pagament, la sol·licitud es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament (Pl. Major núm, 1) o en els Registres de les Juntes de Districte Nord (Pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (Av. Germans Bou, 27), Districte Oest (Pl. Espanya s/n, antiga estació Renfe) i Districte Marítim (Passeig Bonavista, nº28) o en la forma prevista la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/seccion_web10.php?cod1=9


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar