Detall

Arquitecte tècnic


 • Descripció

  Arquitecte tècnic


 • Organisme

  Cullera
  Plaza La Virgen, 5
  Tel:961720000
  Fax:961720041


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o estar inclòs en algun dels supòsits regulats en l'article 57 del RDL 5/2015, de 30 d'Octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol específic requerit, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari, o acomiadat amb el mateix caràcter, del servici d'alguna de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No estar incursos en causa d'incapacitat de les establides en la normativa vigent de la Funció Pública.


 • Taxa ordinària

  77,55 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen seran satisfets per mitjà d'ingrés o transferència bancària en el compte obert en les entitats següents:

  IBAN ES68-0049-0093-1120-10460585
  BANCO SANTANDER 0049
  Oficina 0093
  DC. 11
  CC. 2010460585
  Cullera

  IBAN ES11-0081-0315-6100-01192830
  BANCO DE SABADELL 0081
  Oficina 0315
  DC. 61
  CC. 0001192830
  Cullera


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en el procés, en les quals els interessats hauran de manifestar que reunixen tots i cada un dels requisits exigits en les presents bases de la convocatòria, es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament de Cullera (València).
  En el Registre General d'este Ajuntament, es facilitarà el model de sol·licitud a tots els interessats que així ho sol·liciten.

  Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida en la base tercera.
  c) Fotocòpia compulsada dels mèrits al·legats: contractes, informe de vida laboral expedit per l'administració competent, certificat de servicis prestats expedit per l'òrgan competent de l'Administració pública o empresa privada.
  d) Fotocòpia compulsada dels cursos de perfeccionament i millora professional realitzats, publicacions i tots els mèrits, titulacions i dades que puguen ser rellevants i acrediten la seua capacitació professional per al lloc al qual aspira i que tinguen relació amb aquest.
  e) Resguard original de l'ingrés bancari pels drets d'examen.


  PERSONES AMB DISCAPACITAT

  Les persones amb minusvalideses seran admeses en igualtat de condicions que la resta dels aspirants. Els aspirants amb minusvalideses hauran de fer-ho constar en la sol·licitud a fi de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants. A estos efectes, segons establix l'article 59.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, s'adoptaran per a les persones amb la condició legal de discapacitat que ho sol·liciten, les mesures necessàries per a establir les adaptacions i ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat el dit procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, siti en la Plaça La Mare de Déu, 5, o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, acompanyades de fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat. En el cas que no es presente en el registre d'entrada d'este ajuntament, sinó en altres registres admissibles, s'haurà de remetre, dins del termini de presentació d'instàncies, un fax al número 961731245 o un correu electrònic a personal@cullera.es, on s'indicarà la dita circumstància i s'identificarà l'aspirant.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.