Detall

Lloc número 8590 Director d'infermeria del Departament de Salut d'Orihuela


 • Descripció

  Lloc número 8590 Director d'infermeria del Departament de Salut d'Orihuela


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Nomenament

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Titulació universitària corresponent a diplomatura o grau en infermeria


 • Requisits generals

  - Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre este dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.
  - Estar en possessió de la titulació universitària corresponent a diplomatura o grau en infermeria, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec.
  - Ostentar la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els Servicis de Salut, o de funcionari/a de carrera, regulada per Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com de personal laboral fix de la Generalitat, i en este cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga.
  No obstant això, podrà participar també simultàniament personal alié a l'administració que complisca amb els requisits anteriorment enunciats, a fi que l'administració puga comptar amb un major i heterogeni nombre d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat al present procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà d'acord amb el règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.
  - No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.


 • Documentació / Informació

  En la sol·licitud es consignaran les dades següents:

  - Dades personals.
  - Currículum professional, incloent-hi preferentment els mèrits acadèmics i/o experiència professional en l'exercici de càrrecs directius en institucions sanitàries o lloc de treball amb funcions semblants a què es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i objectius a aconseguir en la plaça que se sol·licite.

  Valoració de mèrits.

  - Valoració del treball fet. Exercici de llocs de treball que guarden similitud amb el contingut tècnic i especialització del lloc sol·licitat.
  - Realització i valoració d'una memòria del lloc de treball. La memòria consistirà en una anàlisi del lloc de treball sol·licitat, les seues característiques, condicions, mitjans necessaris, propostes de millora en el desenrotllament de les funcions i totes aquelles altres qüestions que l'aspirant considere d'interés o importància. L'extensió no podrà excedir de 20 folis.
  - Entrevista, de caràcter potestatiu, a la qual es fa referència en el punt 4.2. de la present convocatòria. Es realitzarà davant de la comissió avaluadora una entrevista. L'entrevista serà pública i es realitzarà en acte únic o en el menor nombre de sessions necessàries amb la menor dilació possible en el temps. En l'entrevista es comprovaran i valoraran els coneixements del lloc de treball sol·licitat, així com l'aptitud, eficàcia i experiència professional de l'aspirant i quantes circumstàncies es precisen per al millor desenrotllament de les funcions. Es valorarà, a més, la capacitat d'iniciativa, productivitat i nivell de responsabilitat.


 • Lloc de presentació

  - En el registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics).
  - En els registres de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública.
  - En qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar-la en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://dogv.gva.es/datos/2017/03/22/pdf/2017_2105.pdf


 • Seguiment
  • Fase: Adjudicació i nomenament

  • Nova Etapa: Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.