Detalle Empleo Publico

Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny. Ingrés.

Codi SIA: 3025569
Codi GUC: 65061
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Presentació de documents. Oferta places vacants.
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, títol superior d'ensenyaments artístics equivalent a llicenciatura o grau, o un altre títol equivalent als efectes de docència.
Grup: A1
Nº Places totals: 40

Places

Descripció de places:

7A6 - Dibuix Artístic i Color: 7 7A8 - Disseny d'Interiors: 6 7A9 - Disseny de Moda: 4 7B0 - Disseny de Producte: 3 7B1 - Disseny Gràfic: 8 7B8 - Materials i Tecnologia: Disseny: 5 7C0 - Mitjans Audiovisuals: 4 7C4 - Volum: 3

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat a què s'apliquen els tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. Així mateix podran participar el cònjuge, descendents i descendents del cònjuge, tant les persones amb nacionalitat espanyola com de nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat Espanyol, s'aplique la lliure circulació de persones treballadores quan així ho preveja el corresponent tractat, siga quin siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i respecte a descendents, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat però visquen amb càrrec als seus progenitors. b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa. c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del respectiu cos, no patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta. d) No haver sigut separat o separada per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala del funcionariat, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'algun altre estat, no trobar-se en situació d'inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a la funció pública. e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què es pretenga ingressar. f) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil. Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, títol superior d'ensenyaments artístics equivalent a llicenciatura o grau, o un altre títol equivalent als efectes de docència.

Etapa actual:

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 21-07-2017

Criteris d'avaluació

Data de publicació: 22-06-2017

Resultat prova valencià

Data de publicació: 16-06-2017

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 13-06-2017

Correcció d'errors (llista definitiva d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 09-06-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 30-05-2017

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 25-05-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 11-05-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 11-04-2017

Tornar al llistat d'etapes

Presentació de documents. Oferta places vacants.

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.