Detall

Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny. Ingrés.


 • Descripció

  Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny. Ingrés.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Presentació de documents. Oferta places vacants.

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, títol superior d'ensenyaments artístics equivalent a llicenciatura o grau, o un altre títol equivalent als efectes de docència.


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, títol superior d'ensenyaments artístics equivalent a llicenciatura o grau, o un altre títol equivalent als efectes de docència.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat a què s'apliquen els tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  Així mateix podran participar el cònjuge, descendents i descendents del cònjuge, tant les persones amb nacionalitat espanyola com de nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat Espanyol, s'aplique la lliure circulació de persones treballadores quan així ho preveja el corresponent tractat, siga quin siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i respecte a descendents, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat però visquen amb càrrec als seus progenitors.
  b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del respectiu cos, no patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.
  d) No haver sigut separat o separada per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala del funcionariat, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'algun altre estat, no trobar-se en situació d'inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a la funció pública.
  e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què es pretenga ingressar.
  f) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.


 • Taxa ordinària

  31,47 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'ingressaran per mitjà de la presentació de l'imprés de la instància de participació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores que figuren en la mateixa. Els gastos de transferència seran a càrrec de l'interessat. En la sol·licitud impresa haurà de figurar el segell de l'entitat bancària, acreditatiu del pagament de drets; la falta o pagament fora de termini o el pagament d'una quantitat diferent de l'assenyalada determinarà l'exclusió de la persona aspirant. En cap cas la presentació i pagament en l'entitat bancària suposarà eliminació del tràmit de presentació, en termini i forma, de la sol·licitud.
  De conformitat amb què disposen els articles 132 i 133 del mencionat decret legislatiu, els drets d'examen són els següents:

  - Personal d'ingrés al cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny: 31,47 euros (Presentació telemàtica: 28,32 euros)
  - Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona: Exempt
  - Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 15,74 euros (Presentació telemàtica: 14,17 euros)
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %: 1,89 euros (Presentació telemàtica: 1,70 euros)

  De conformitat amb què establix l'article 9 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, no es procedirà a la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les persones aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a elles.


 • Places

  Nombre de places

  40

  Descripció de les places

  7A6 - Dibuix Artístic i Color: 7
  7A8 - Disseny d'Interiors: 6
  7A9 - Disseny de Moda: 4
  7B0 - Disseny de Producte: 3
  7B1 - Disseny Gràfic: 8
  7B8 - Materials i Tecnologia: Disseny: 5
  7C0 - Mitjans Audiovisuals: 4
  7C4 - Volum: 3


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en este procediment hauran d'omplir una instància (model 046-tasas per inscripció proves selectives), d'acord amb model oficial, que serà facilitada a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es).
  Esta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu, i caldrà utilitzar cada participant necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'Internet, de manera que no es podran fer fotocòpies ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat. Una vegada omplida la instància s'imprimirà per triplicat.
  La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si és el cas, en alguna de les entitats financeres col·laboradores als efectes del deute de la taxa corresponent.
  Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, les persones aspirants presentaran la sol·licitud en els registres de les oficines públiques que figuren en la base 3.3, acompanyada, si és el cas, de la documentació procedent, d'acord amb el que preveu la base 3.2.

  A la instància de sol·licitud s'acompanyaran amb els documents següents:

  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, document equivalent del país d'origen o passaport vigent i, si és el cas, document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, llevat que s'autoritze en la sol·licitud de participació l'accés a la validació i confrontació de les dades personals inclosos en esta als òrgans administratius corresponents.
  b) La declaració, si és el cas, referida en la base 14 de la present convocatòria per a la no inclusió en les llistes d'aspirants a exercir places en règim d'interinitat, disponible en la pàgina web (https://ceice.gva.es).
  c) Les persones aspirants no nacionals d'algun estat de la Unió Europea hauran d'adjuntar la documentació que justifique que reunixen el requisit per a poder participar d'acord amb el que preveu la base 2.1.1 a).
  d) Els documents que acrediten la condició de membre de família nombrosa o família monoparental de categoria general o especial, en el cas d'haver-ho al·legat.
  e) En el cas d'haver-se al·legat ser víctima d'actes de violència sobre la dona, haurà d'acreditar-se esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.
  f) La certificació expedida per l'òrgan competent que acredite la condició d'aspirant amb diversitat funcional igual o superior al 33%, en el cas d'haver-se al·legat.
  g) Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar o, a falta d'això, certificació supletòria provisional, expedida per la universitat, o centre superior, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació. En el cas que la data del títol o de la certificació acadèmica siga posterior al dia en què va expirar el termini de presentació de sol·licituds fixat en la convocatòria, haurà de fer-se constar la data de finalització dels estudis.
  En el cas que la titulació s'haja obtingut en l'estranger, haurà d'adjuntar-se la corresponent homologació o credencial de reconeixement.
  h) Fotocòpia compulsada del certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds omplides d'acord amb el que preveu la base 3.1.1 es presentaran preferentment en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló o València (annex VI) o bé en els llocs i formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l'article 16.4 del Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat. En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.
  Les sol·licituds subscrites per participants des de l'estranger podran cursar-se en el termini assenyalat en l'apartat 3.4 de la present base, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran a continuació a l'organisme competent. S'adjuntarà a la sol·licitud comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65061


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65061


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni corresponent, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-y-documentacion5


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar