Detall

Infermer/a


 • Descripció

  Infermer/a


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)
  AV. DEL PORT, 108
  46023 València
  Tel:961971460
  Fax:961971461


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Ampliació bossa inscripció nous candidats.

 • Termini

  TANCAT. Es procedeix a obrir un període de presentació d'instàncies per a ampliar la borsa d'ocupació temporal, només per a la inscripció de nous candidats i candidates. El termini d'inscripció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8669, de 04/11/2019.

  . Es procedeix a obrir un període de presentació d'instàncies per a ampliar la borsa d'ocupació temporal, només per a la inscripció de nous candidats i candidates. El termini d'inscripció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8824, de 01/06/20.

  . Es procedeix a obrir un període de presentació d'instàncies per a ampliar la borsa d'ocupació temporal, només per a la inscripció de nous candidats i candidates. El termini d'inscripció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8954, de 17/11/2020.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol universitari oficial de grau en Infermeria, diplomatura universitària en Infermeria o titulacions equivalents.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membres de la Unió Europea, o ser nacional dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat de constitució de la Unió Europea. Així mateix, es podran presentar aspirants amb una nacionalitat diferent a l'esmentada anteriorment i únicament serà necessari complir els requisits establits en la normativa vigent. Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball oferit haurà d'acreditar almenys el permís de treball i de residència, en el moment de la contractació.

  b) Tindre complits 16 anys , i no excedir l'edat de jubilació forçosa. A l'efecte de regular les condicions de contractació dels menors d'edat, entre 16 i 17 anys, s'atendrà el que es disposa en la normativa legal respecte al treball a torns i nocturn.

  c) No patir cap malaltia ni estar afectat o afectada per una limitació física, psíquica o sensorial que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions i/o tasques pròpies del lloc que es vol exercir.
  Per a poder incloure's en la borsa i acreditar aquesta circumstància, s'ha d'aportar la declaració responsable de la persona aspirant recollida a través de l'annex III, en què se'n faça constància.
  A la incorporació al lloc, el Servei de Vigilància de la Salut de l'IVASS emetrà l'informe d'aptitud per al desenvolupament de les funcions del lloc i, en cas de no ser apte, es procedirà a excloure'l de la borsa de treball.

  d) No haver sigut separat o separada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

  e) No haver-li sigut imposada cap sanció disciplinària en qualsevol administració pública o, en cas contrari, no haver sigut cancel·lada del seu full de serveis o tindre dret a la seua cancel·lació.

  f) No estar sotmés a expedient disciplinari ni procés penal en curs. No obstant això, en cas contrari es podrà sol·licitar la inclusió en la borsa, de manera que la inclusió quedarà condicionada a la resolució que pose fi a l'expedient o procés.

  En relació als apartats d, e, i f d'aquest article, tots els sol·licitants han d'omplir la declaració responsable annex III.

  g) Haver obtingut, almenys, 1 punt segons el que es disposa en el barem de mèrits establit en les presents bases.

  Aquests requisits s'han de tindre el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant la permanència en les borses.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a formar part de la present borsa han d'omplir únicament a través de la pàgina bolsaempleoivass.es:

  a) Annex I: Sol·licitud d'inscripció.
  b) Annex II: Full d'autobaremació omplit. Cada persona interessada ha de puntuar-se mitjançant el full d'autobaremació de conformitat amb el barem establit en l'article 14 de la present resolució, per a la qual cosa l'autobarem constitueix la declaració responsable de les dades omplides.
  c) Annex III: declaració responsable aptitud mèdica (article 5.c), declaració responsable no incórrer en cap expedient (article 5.d, e i f), i declaració responsable de la documentació aportada.

  Així mateix, han d'aportar, en format PDF, JPG o PNG, la documentació següent en la pàgina bolsaempleoivass.es:

  a) Fotocòpia de DNI/NIE o passaport.
  b) Documentació acreditativa de la titulació requerida per a ocupar el lloc.
  c) Documentació acreditativa dels mèrits que vulguen fer valdre d'acord amb el barem establit en aquesta resolució referit al barem de mèrits, així com la vida laboral, els contractes laborals i el certificat de temps treballat.
  d) Documentació acreditativa de la discapacitat: La discapacitat s'ha d'acreditar mitjançant un certificat complet expedit per l'òrgan competent de la Conselleria competent en matèria de diversitat funcional o l'òrgan equivalent d'una altra comunitat autònoma.

  Sense perjudici de l'informe d'aptitud que emeta el Servei de Vigilància de la Salut de l'IVASS, cal acompanyar la sol·licitud del certificat de capacitats, a l'efecte de la demanda d'ocupació, i el certificat de compatibilitat laboral, emesos pel centre d'avaluació de persones amb diversitat funcional.

  La documentació acreditativa de la titulació i/o els mèrits ha de ser un fidel reflex de l'original, la declaració responsable acreditativa de la qual s'ha de signar en l'annex III, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit puga ser requerida en qualsevol moment per l'entitat, abans o durant la contractació.

  Les persones interessades han de facilitar obligatòriament en la sol·licitud el telèfon mòbil, l'adreça i el correu electrònic a l'efecte de realitzar les comunicacions oportunes. Serà opcional incloure un telèfon fix o un segon número de telèfon mòbil.

  Aquesta informació s'ha d'incloure en la sol·licitud d'inscripció a la borsa d'ocupació temporal.

  Els models de sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació s'acompanyen com a annex I i II a la present resolució.

  En el cas que un mateix candidat o candidata opte a la seua inclusió en més d'una categoria de la borsa d'ocupació temporal, haurà d'aportar una sol·licitud per a cada una de les categories, així com la còpia de la documentació en totes i cada una de les sol·licituds.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://bolsaempleoivass.es/convocatoria.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar