Detall

Oficial/a d'aigües


 • Descripció

  Oficial/a d'aigües


 • Organisme

  Silla
  Plaça Del Poble, 1
  Tel:961200116
  Fax:961212223


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió del permís de conduir B.
  - Estar en possessió del carnet d'instal·lador d'aigua i d'instal·lador de gas


 • Requisits generals

  - Haver complit 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre la nacionalitat espanyola sense perjuí del que establix l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Estar en possessió del títol d'ESO, graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent. Les equivalències dels títols hauran de ser acreditades, per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'Administració competent.
  - Posseir capacitat funcional suficient per a l'exercici de les funcions encomanades.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenrotllament de les funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen hauran d'ingressar-se en el compte bancari ES 69 0081 1476 1200 0102 0707 del Banc de Sabadell.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE

  Oferta d'ocupació del 2015.


 • Documentació / Informació

  Ompliment de la sol·licitud, que serà facilitada pels servicis municipals. Hauran de presentar-la en el Registre General, en el carrer de la Llibertat, número 2, o bé en la forma prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administració Comú. En este últim cas, s'haurà d'enviar la sol·licitud i la titulació requerida abans que finalitze el termini de presentació de les instàncies, a l'atenció de l'àrea de Recursos Humans, al número de fax: 961212223 o per correu electrònic a: rrhh@silla.es

  La sol·licitud anirà acompanyada amb la còpia del DNI i la titulació exigida.

  Posteriorment, a requeriment del Tribunal, prèviament a la fase de concurs caldrà aportar la documentació següent:
  - Tots els documents que es pretenen fer valdre per al concurs de mèrits. Els documents hauran de ser originals o compulsats amb l'original. En cas contrari, els documents aportats no seran considerats.
  - Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite l'experiència laboral, en el cas d'al·legar experiència laboral en funcions iguals o semblants, per a la fase de concurs.
  - Currículum.
  Quant a les titulacions, l'aportació de documentació acreditativa d'una titulació suposarà tindre per acreditades les diferents titulacions inferiors necessàries per a accedir a la titulació efectivament acreditada.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, en el carrer de la Llibertat, número 2, o bé en la forma prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. En este últim cas, s'haurà d'enviar la sol·licitud i la titulació requerida abans que finalitze el termini de presentació de les instàncies, a l'atenció de l'àrea de Recursos Humans, al número de fax: 961212223 o per correu electrònic a: rrhh@silla.es


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.silla.es/oferta-publica-d-ocupacio/i/85854/1410/bases-per-a-la-convocatoria-per-a-la-cobertura-de-tres-places-1-oficial-a-mecanic-a-1-oficial-a-d-aigues-i-1-ajudant-a-d


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.