Detall

Operari de platja adaptada.


 • Descripció

  Operari de platja adaptada.


 • Organisme

  Chilches/Xilxes
  Plaza de España, 5
  Tel:964590002
  Fax:964590425


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat el dia en què finalitza el termini de presentació d'instàncies.
  c) Estar en possessió del Graduat Escolar o equivalent, o complides les condicions per a obtindre el document acreditatiu de la dita titulació en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  d) No patir malaltia, ni estar afecte per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions, o que les impossibilite.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament dels drets d'examen es realitzarà en (Núm. IBAN compte: ES37-3157-7486-94-2720002824, Caixa de Xilxes)


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Funcions: prestaran el servici d'assistència a persones amb mobilitat reduïda i manteniment de la platja accessible durant el període estival, per un termini de 3 mesos.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en les corresponents proves selectives hauran de sol·licitar-ho per mitjà del model general d'instància que es troba en la web de l'Ajuntament, en seu electrònica, dirigida a l'alcalde. Per a ser admesos i prendre part en les proves selectives, els sol·licitants hauran de manifestar en les instàncies que reunixen tots i cada un dels requisits exigits.

  Junt amb la instància es presentarà la documentació següent:

  - Fotocòpia del DNI.
  - Justificant d'haver pagat els drets d'examen.
  - La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que haurà de ser original o fotocòpia confrontada.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament, o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://xilxes.sedelectronica.es/dossier.14


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar