Detall

Auxiliar administratiu (convocatòria 17/05)


 • Descripció

  Auxiliar administratiu (convocatòria 17/05)


 • Organisme

  Calp/Calpe
  Av. De Ifach, 16
  Tel:965833600
  Fax:965833304


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits establits en l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. L'Ajuntament de Calp es reserva el dret a sotmetre els aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'este requisit.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut
  sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió, o en condicions d'obtindre-ho a la data de finalització del termini de presentació de sol·licitud, del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, o equivalent.

  Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés selectiu. En este sentit es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.

  La titulació i experiència professional s'acreditarà per mitjà de l'expedició dels títols i certificacions corresponents, expedits per l'autoritat competent. Esta autoritat podrà declarar l'equivalència dels títols.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE

  Oferta d'Ocupació Pública de 2016 (DOGV núm. 7930 de 02/12/2016).


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'alcalde president de l'Ajuntament de Calp. Les instàncies s'ajustaran al model que figura en l'annex d'estes bases.

  Els interessats hauran d'acompanyar amb la instància els documents acreditatius que hagen de valorar-se en la fase de concurs, per mitjà de fotocòpia compulsada. El Tribunal no podrà tindre en compte cap document justificatiu de la fase del concurs que no haja sigut presentat durant el termini de presentació d'instàncies.

  Els aspirants amb minusvalidesa que sol·liciten adaptació del temps i mitjans per a realitzar l'examen, faran constar en la instància la seua condició de minusvàlid i la discapacitat que els afecta, així com les possibles adaptacions que necessiten per a participar en les proves selectives.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.

  En el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la llista d'aprovats en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els aspirants proposats pel tribunal per al seu nomenament, presentaran els documents que acrediten els requisits exigits en les bases específiques de cada convocatòria i els següents:

  a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat o document equivalent acreditatiu de la identitat del sol·licitant.
  b) Fotocòpia compulsada de document acreditatiu del Número d'Afiliació a la Seguretat Social.
  c) Còpia del compte de l'entitat financera per a l'ingrés de la seua nòmina.
  d) Declaració jurada de no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol administració pública, ni trobar-se incapacitat.
  e) Certificat mèdic acreditatiu de no patir malaltia o limitació física o psíquica que impedisca impossibilite o siga incompatible amb l'exercici de les funcions.
  f) Comunicació de dades al pagador (Mod. 145 d'Hisenda).


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la forma que determina l'article16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.calp.es/es/convocatorias-oposiciones


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar