Detall

Professors d'Ensenyança Secundària, Professors de Música i Arts Escèniques i Professors Tècnics de Formació Professional. [2017/3941]


 • Descripció

  Professors d'Ensenyança Secundària, Professors de Música i Arts Escèniques i Professors Tècnics de Formació Professional. [2017/3941]


 • Organisme

  Govern de Castella-la Manxa: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
  Bulevard Río Alberche, s/n.
  45007 Toledo
  Tel:92 524 74 00
  Fax:92 524 74 10


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o ser nacional d'algun estat al qual s'aplique la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de persones treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol i el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats part en l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu.
  Així mateix, podran aspirar a la condició d'aspirants a interinitats els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, els dels nacionals d'algun estat al qual en virtut dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya s'aplique la lliure circulació de treballadors, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els dels seus cònjuges si no estan separats de dret, sempre que siguen menors de vint-i-un anys o majors d'eixa edat dependents, de conformitat amb el que establix l'article 57.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complida l'edat mínima d'accés a la funció pública i no excedir l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  c) No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatibles amb l'exercici de les funcions docents inherents al cos i especialitat corresponents.
  d) Posseir la capacitat funcional i la competència professional adequada per a l'exercici de les tasques habituals del cos i especialitat corresponent.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les Administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.
  f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta de sers humans.
  g) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera del mateix cos i especialitat de la bossa de què es pretenga formar part.
  h) No formar part d'una borsa de treball vigent en el mateix cos i especialitat.
  i) No haver sigut exclòs de les borses de treball per falta de la competència professional o de capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques docents declarades per resolució de l'òrgan directiu competent en matèria de professorat.
  j) Qualsevol altre requisit que la legislació general o específica determine per a l'accés a la funció pública.


 • Places

  Descripció de les places

  Ampliació de la borsa de treball en les especialitats que se citen a continuació:

  - Cos de Professors d'Ensenyança Secundària, especialitat de Física i Química, Biologia i Geologia, Orientació Educativa, Intervenció Sociocomunitària, Organització i projectes de fabricació mecànica i Processos sanitaris.
  - Cos de Música i Arts Escèniques, especialitat de Viola, Violí, Oboé i Instruments de Plectre.
  - Cos de Professors Tècnics de Formació Professional, especialitat de Manteniment de Vehicles.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud de participació es formalitzarà electrònicament, a través del Portal d'Educació, en la direcció www.educa.jccm.es, a la qual podrà accedir-se així mateix a través de la Seu Electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (https://www.jccm.es//).

  Para poder accedir a la sol·licitud electrònica és necessari que la persona aspirant s'identifique per mitjà del seu NIF i la contrasenya que trie després del procés d'alta com "usuari/ària registrat/ada" de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a través del Portal d'Educació. Per a registrar-se haurà de seleccionar a continuació l'opció d'accés per mitjà de NIF i contrasenya i clicarà en la pantalla següent sobre el botó "registre".

  Amb la sol·licitud, les persones participants hauran d'adjuntar, bé en format digitalitzat, si han optat per realitzar la presentació telemàtica, bé en format paper, si han optat per la presentació presencial, la documentació següent:

  - Còpia del títol acadèmic o document equivalent al·legat per a participar en esta convocatòria. (Certificació acadèmica o fotocòpia del títol al·legat per a ingrés en el Cos, així com de tots aquells que presente com a mèrit o, si és el cas, certificació de l'abonament dels drets d'expedició d'acord amb l'Orde del MEC de 08/07/1988, BOE del 13 de juliol).

  - Còpia del títol de màster de formació o certificació d'aptitud pedagògica, o títol d'Especialització didàctica, o equivalent als efectes d'acreditar la competència pedagògica i didàctica.
  - Còpia del títol acadèmic o document equivalent al·legat per a acreditar la competència lingüística i optar a centres bilingües o plurilingües.
  - Tota aquella documentació que es considere oportuna a fi de justificar els mèrits que s'al·leguen d'acord amb el barem que s'inclou en l'annex VI.
  - Respecte d'aquells aspirants que hagen prestat servicis en l'Administració educativa de Castella-la Manxa es verificarà d'ofici els mèrits relatius al seu full de servicis.


 • Lloc de presentació

  Una vegada omplida la sol·licitud electrònica, els aspirants podran presentar-la per qualsevol dels mitjans següents:

  a) Preferentment de forma telemàtica a través del Portal d'Educació en l'adreça www.educa.jccm.es.

  b) De forma presencial, imprimint dos còpies de la sol·licitud, d'acord amb els establit en la llei 39/2015 de 01 d'Octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 02/10/2015).

  Les dites sol·licituds es dirigiran al Director o Directora Provincial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la província de gestió de l'especialitat, segons el que establix en l'annex I.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.jccm.es//


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.