Detall

Convocatòria 1/2017 borsa de treball de tecnico/a en turisme


 • Descripció

  Convocatòria 1/2017 borsa de treball de tecnico/a en turisme


 • Organisme

  Diputació Provincial de València
  Palau de Batlia
  Plaça de Manises, 4
  46003 València
  Tel:902 46 02 02


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. Tindre nacionalitat espanyola o d'algun país membre de la Unió Europea. Igualment serà d'aplicació, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de l'esmentada edat dependents.
  2. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  3. Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobarse en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En
  el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  5. Estar en possessió de la titulació de graduat universitari o equivalent en turisme o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  6. Posseir el nivell de grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o equivalent.
  L'equivalència en les titulacions assenyalades en els paràgrafs anteriors haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'Administració competent.


 • Places

  Descripció de les places

  Exercici provisional de llocs de tècnic/a mitjà en turisme, laborals temporals o funcionaris interins, pertanyents al subgrup de classificació A2, en el Patronat Provincial de Turisme de València.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud per a prendre part en el present procés, que haurà d'estar degudament emplenada per mitjans telemàtics a través del tràmit corresponent, es troba en la pàgina web, www.dival.es/turisme. Una vegada emplenada, haurà de ser impresa, firmada i presentada en format paper.
  Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presentades en els llocs i mode previst, no conferiran cap dret al sol·licitant.
  Els aspirants hauran de manifestar expressament que reuneixen totes i cada una de les condicions que s'exigeixen i que assumeixen el seu contingut, i acompanyaran a la sol·licitud la següent documentació, degudament compulsada:
  1. Document Nacional d'Identitat.
  2. En el cas d'estrangers, acreditació de la nacionalitat (per als que resulten ciutadans d'algun país de la UE).
  3. Títol acadèmic exigit.
  4. Acreditació del nivell de valencià.
  5. Documentació acreditativa dels mèrits al·legats, als efectes de la seua valoració, si és el cas, en la fase de concurs, de conformitat amb el barem establert en la base sisena.

  En el supòsit que es presenten fotocòpies, estes hauran de ser compulsades.


 • Lloc de presentació

  Registre General de la Diputació de València, situat en el C/ Serrans, 2 baix, València o en qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.dival.es/turisme


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.