Detall

Secretari/ secretària artístic/a


 • Descripció

  Secretari/ secretària artístic/a


 • Organisme

  PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  AV. PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO (HISTORIADOR DE LA MEDICINA), 1
  Tel:961975800
  Fax:963952201


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  ALTRES


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A/B - Llicenciatura/Diplomatura


 • Requisits especifics

  FORMACIÓ ACADÈMICA: estar en possessió d'alguna de les titulacions universitàries a nivell de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, amb estudis específics (de postgrau o doctorat) o cursos d'especialització adaptats a la direcció, i una dilatada experiència professional en l'àmbit concret d'actuació; o titulació mitjana amb una valorada i reconeguda carrera professional en l'àmbit corresponent al lloc a ocupar, així com mèrits professionals demostrables i obtinguts al llarg de la seua vida laboral.

  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: almenys quatre anys exercint funcions iguals o semblants a les detallades en el punt 2 com a responsable artístic/a o semblant.

  FORMACIÓ ESPECÍFICA:
  - Coneixements de música clàssica i òpera.

  IDIOMES:
  - Coneixement del castellà
  - Nivell Intermedi d'anglés.

  EXIGÈNCIES DEL LLOC:
  - Disponibilitat i flexibilitat horària.
  - Disponibilitat per a viatjar.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea.
  c) Els estrangers que, no estant inclosos en el paràgraf anterior, es troben amb residència legal a Espanya.

  2. Compatibilitat: no incórrer en cap causa d'incompatibilitat que li impedisca l'exercici de funcions en règim general amb una entitat de l'administració pública.

  3. Capacitat legal: tindre capacitat per a contractar la prestació del seu treball, d'acord amb el que preveu l'article 7 de l'Estatut dels Treballadors.

  4. Habilitació: no haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat/ada o inhabilitat/ada.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen participar en aquest procés selectiu hauran d'emplenar la sol·licitud d'inscripció a través de la web, acompanyada de la documentació següent:
  - Curriculum vitae actualitzat.
  - Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  - Còpia de la titulació universitària corresponent.
  - Còpia del DNI/NIE.
  - Declaració responsable (annex I), degudament emplenada i firmada.
  - Els aspirants amb algun tipus de discapacitat, el certificat corresponent que acredite el grau i tipus de discapacitat.
  - Tota aquella documentació que es considere oportuna per a acreditar els requisits exigits i necessaris per a dur a terme la valoració de mèrits establida en el punt set.

  El Palau de les Arts podrà, en qualsevol moment, exigir la presentació dels documents originals per a verificar la seua autenticitat.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.lesarts.com/empleo-palau-de-les-arts/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar