Detall

Trabajador/a Social (Dependència).


 • Descripció

  Trabajador/a Social (Dependència).


 • Organisme

  Mancomunidad del Interior Tierra del Vino
  Tel:962173586
  Fax:962173122


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conduir tipus B i disposar de mitjà de locomoció. Aquest requisit serà imprescindible als efectes de poder traslladar-se als municipis de la Mancomunitat on es presten els servicis.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal interí, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquelles que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tinguen per objecte la salvaguarda dels interessats de l'Estat o administracions públiques.
  L'accés a l'ocupació pública com a personal interí, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificades per Espanya que s'aplica la lliure circulació de treballadors.
  Les estratègies a què es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques.
  b) Tindre complits els díhuit anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) No haver sigut separat, per expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autonòmiques, ni trobara en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per un accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobara inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut incurs a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els els mateixos termes d'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Diplomat o Grau en Treball Social, o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies.


 • Places

  Descripció de les places

  - Condició de personal interí en la modalitat d'Execució de programes de caràcter temporal, i es regiran quant a drets i obligacions per les normes que regulen la funció pública.

  - Jornada parcial de dilluns a dijous.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals les persones aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases generals per a la plaça a què s'opta, es dirigiran a la presidenta de la Mancomunitat, segons model de sol·licitud que figura en l'annex I, així com en el tauler d'anuncis i la web oficial de la Mancomunitat www.tierradelvino.es.

  La sol·licitud (annex I) haurà d'anar acompanyada per còpies compulsades de la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI, o si és el cas, NIE i/o passaport.
  - Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria així com dels mèrits i circumstàncies al·legats que hagen de ser valorats.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen als efectes de valoració en la fase de concurs.
  - Certificat negatiu emés pel Registre Central d'Antecedents Penals de no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic de sers humans, de conformitat amb el que estableix l'apartat 5 afegit a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica al menor.
  - Currículum.

  IMPORTANT: la documentació acreditativa de l'experiència consistirà, necessàriament, bé en CERTIFICATS emesos pels ocupadors de què es tracte, on s'especifiquen les funcions exercides i la duració d'aquests, o bé en els contractes de treball. En cas de realització d'activitats per compte propi, s'hauran d'acreditar mitjançant les corresponents altes i baixes en l'IAE. S'haurà d'aportar igualment i en tot cas la vida laboral a fi d'acreditar la duració de les diferents relacions laborals.

  NO SERÀ OBJECTE DE VALORACIÓ AQUELLA DOCUMENTACIÓ EN QUÈ NO CONSTE DE FORMA EXPRESSA LES FUNCIONS EXERCIDES PEL TREBALLADOR/A.

  Les persones aspirants amb discapacitat hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, a fi de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris, per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta dels aspirants.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es podran presentar en el registre general de l'entitat (c/ Adarve, 5 1r - 46300 Utiel), de 09.00 a 14.00 hores, o a través de les altres formes previstes en l'article 36 de la Llei 39/2015, si bé en aquest cas es remetrà la sol·licitud per fax (962 173 122), a l'entitat convocant dins del termini establit.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://tierradelvino.sedelectronica.es/board//


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar