Detall

Cap de Comptabilitat i Finances


 • Descripció

  Cap de Comptabilitat i Finances


 • Organisme

  PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  AV. PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO (HISTORIADOR DE LA MEDICINA), 1
  Tel:961975800
  Fax:963952201


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  ALTRES


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  FORMACIÓ ACADÈMICA: estar en possessió d'alguna de les titulacions universitàries indicades a continuació:
  - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE).
  - Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials.
  - Llicenciatura en Economia.
  - Formació universitària equivalent.

  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: almenys quatre anys exercint funcions iguals o semblants a les detallades en el punt 2 com a responsable comptable i de finances.

  FORMACIÓ ESPECÍFICA:
  - Coneixement Nivell Avançat en fulls de càlcul i tractament bases de dades.
  - Coneixement de la normativa econòmica-financera en l'àmbit autonòmic i estatal vigent d'aplicació a les fundacions del sector públic instrumental.
  -Ampli coneixement en matèria fiscal, financera i comptable.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea.
  c) Els estrangers que, no estant inclosos en el paràgraf anterior, es troben amb residència legal a Espanya.

  2. Compatibilitat: no incórrer en causa cap d'incompatibilitat que li impedisca l'exercici de funcions en règim general amb una entitat de l'administració pública.

  3. Capacitat legal: tindre capacitat per a contractar la prestació del seu treball, d'acord amb el que preveu l'article 7 de l'Estatut dels Treballadors.

  4. Habilitació: no haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat/ada o inhabilitat/ada.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en este procés selectiu hauran d'omplir la sol·licitud d'inscripció a través de la web, acompanyada de la documentació següent:
  - Curriculum vitae actualitzat.
  - Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  - Còpia de la titulació universitària corresponent.
  - Còpia del DNI/NIE.
  - Declaració responsable (annex I), degudament omplida i firmada.
  - Els aspirants amb algun tipus de discapacitat, el certificat corresponent que acredite el grau i tipus de discapacitat.
  - Tota aquella documentació que es considere oportuna per a acreditar els requisits exigits i necessaris per a dur a terme la valoració de mèrits establida en el punt set.

  El Palau de les Arts podrà, en qualsevol moment, exigir la presentació dels documents originals per a verificar la seua autenticitat.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.lesarts.com/empleo-palau-de-les-arts/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar