Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Banyeres de Mariola
  Plaça l'Ajuntament, 1
  Tel:966567475
  Fax:965566668


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o, a falta d'això, reunir els requisits que respecte a l'accés a l'ocupació pública s'establix en l'article 57 del TREBEP.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima per a la jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) No trobar-se en cap causa d'incompatibilitat que arrepleguen les lleis.
  f) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic. L'equivalència i homologació dels títols haurà d'acreditar-se mitjançant certificació expedida per l'autoritat competent.


  Es regirà pel que preveu l'article3 de l'Ordenança Reguladora de les Borses de Treball de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola.


 • Taxa ordinària

  6,18 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés es realitzarà directament en l'entitat col·laboradora on constarà el nom de l'interessat i el concepte pel qual s'ingressa la taxa, "Participació en la Borsa d'Administratiu".


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de la taxa aquells contribuents en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:
  a) Hagen sigut declarats pobres per precepte legal.
  b) Estiguen inclosos en el Padró de Beneficència.
  c) Els empadronats en este municipi que estiguen en situació de desocupació.

  Tindran una bonificació del 50% en drets d'examen:
  - Totes les persones que presente la declaració administrativa d'invalidesa o disminució física expedida per l'Organisme o autoritat competent.
  - Aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa.

  Els qui al·leguen la condició de desempleats/ades, hauran d'aportar el certificat que acredite que no reben cap tipus de prestació. El dit document servirà de justificant per a l'exempció del pagament de la taxa.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Junt amb la instància segons model oficial, els interessats/ades hauran d'aportar els documents següents:
  a) Fotocòpia del DNI o documentació equivalent per als no nacionals.
  b) Còpia compulsada de la titulació acadèmica i, si és el cas, certificat d'equivalència.
  c) Declaració jurada de no estar incurs en causa d'inhabilitació o haver sigut separat del servici.
  d) Justificant de pagament de la taxa. En cas d'exempció en el pagament de la taxa s'haurà d'aportar documentació acreditativa de l'exempció.

  Les còpies dels documents aportats junt amb la instància hauran de presentar-se degudament compulsades.

  En cap cas s'admetrà la documentació justificativa fora del termini indicat per a la presentació.

  La documentació a baremar es presentarà amb caràcter posterior al desenrotllament de la fase d'oposició, únicament per aquells que hagen superat esta fase, llevat que les bases específiques de la convocatòria establisquen una previsió distinta.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Els qui concórreguen al present procediment selectiu amb alguna discapacitat reconeguda, en el moment de presentar la instància sol·licitant prendre part en la present convocatòria, aportaran certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició. Este certificat determinarà de forma fefaent la deficiència o deficiències permanents que han donat origen al grau de minusvalidesa reconegut, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents al lloc objecte de la present convocatòria.
  El Tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de la prova. A este efecte els interessats hauran de presentar la petició corresponent junt amb la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el registre d'entrada de documents de l'Ajuntament o en la forma que indica l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.portademariola.com/borsa-administratiu-serveis-socials-personal-funcionari-interi/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar