Detall

Personal investigador, Grup d'investigació GEOTEC: Geospatial Technologies Research Group


 • Descripció

  Personal investigador, Grup d'investigació GEOTEC: Geospatial Technologies Research Group


 • Organisme


  Universitat Jaume I Castelló (UJI)
  Edifici Rectorat i Serveis Centrals
  Campus del Riu Sec
  12071 Castelló de la Plana
  Tel.: 96 472 80 00
  Fax: 96 472 90 16
  Webhttp://www.uji.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents: enginyeria tècnica o superior o llicenciatura en Informàtica o telecomunicacions, enginyeria civil, cartogràfica o topografia, màster en tecnologies geoespacials o màster en sistemes d'informació geogràfica o grau en informàtica o enginyeria o màster en alguna disciplina informàtica o geogràfica. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger cal estar en possessió de la credencial que acredite l'homologació d'aquestes o la credencial de reconeixement per a l'exercici professional regulat en virtut del Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.

  ALTRES
  Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball oferit haurà d'acreditar almenys el permís de treball i de residència, en el moment de la contractació.


 • Requisits generals

  - Ser espanyol/a o nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. Així mateix, es podran presentar aspirants amb nacionalitat diferent de la mencionada anteriorment i únicament serà necessari complir els requisits establits en la normativa vigent.
  - Tindre complits setze anys.
  - No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.
  - No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques. Les persones aspirants la nacionalitat de què no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar incurses a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, al seu estat, l'accés a la funció pública.


 • Places

  Descripció de les places

  TORN LLIURE. Contractació laboral temporal.


 • Documentació / Informació

  Emplenament sol·licitud, formalitzada d'acord amb el model que s'adjunta en l'annex I

  A la sol·licitud s'haurà d'afegir la documentació següent:
  a) Una fotocòpia del DNI
  b) Currículum, amb els mèrits justificats documentalment.
  En l'apartat Codi de la sol·licitud haurà de figurar el número 16707.

  No cal la compulsa dels documents que es presenten fotocopiats. És prou la declaració jurada de la persona interessada sobre l'autenticitat d'aquests, així com les seues dades que figuren en la sol·licitud, sense perjuí que en qualsevol moment la comissió o la universitat puga requerir a les persones aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen sigut objecte de valoració.

  Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar hauran de presentar fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb què tinguen el dit vincle. Així mateix, hauran de presentar una declaració jurada o promesa d'aquest que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Universitat Jaume I o per qualsevol dels procediments establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

  Les sol·licituds presentades en les oficines de correus hauran de complir el procediment establit en l'article 205.3 del Reglament dels serveis de correus. Les sol·licituds s'han de presentar en un sobre obert perquè l'empleat/ada estampe el segell de dates en la part superior esquerra, en el que haurà de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data. De no fer-ho així, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'esta universitat.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji05702?p_tab=2


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar