Detall

Enginyers Tècnics/Enginyeres Tècniques de Mines


 • Descripció

  Enginyers Tècnics/Enginyeres Tècniques de Mines


 • Organisme

  Gobierno del Principado de Asturias: Consejería de Hacienda
  Av. Hermanos Menéndez Pidal, 7
  33005 Oviedo, Asturias
  Tel. 985 10 55 00 (Centralita)
  Tel:985 10 55 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat:

  a) Tindre nacionalitat espanyola.
  b) Ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea.
  c) Ser nacional d'algun estat en què, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores.
  d) També podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret. En les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els dels seus cònjuges sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.

  2. Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques del cos i escala on s'aspira ingressar, la qual s'acreditarà, una vegada superat el procés selectiu, per mitjà de reconeixement mèdic en el centre que a este efecte es determine, quedant supeditada la presa de possessió al compliment d'este requisit.

  3. Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa legalment establida.

  4. Habilitació: no haver sigut separat o separada per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al Cos de Diplomats/ades i Tècnics/tècniques Mitjans, Escala d'Enginyers/eres Tècnics/tècniques de Mines. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  5. No posseir la condició de funcionari/ària de carrera del Cos de Diplomats/ades i Tècnics/tècniques Mitjans, Escala d'Enginyers/eres Tècnics/tècniques de Mines de l'Administració del Principat d'Astúries.

  6. Titulació: estar en possessió o en condicions d'obtindre el Títol d'Enginyer/a Tècnic/a de Mines, o títol de Grau que habilite per a l'exercici d'esta professió regulada, segons establixen les Directives Comunitàries.

  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les Disposicions de Dret de la Unió Europea.

  * Accés de les persones amb discapacitat.

  Tindran la consideració de persones amb discapacitat "aquelles a les quals se'ls haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent."
  Les persones amb discapacitat que així ho facen constar en la sol·licitud, podran obtindre les adaptacions necessàries de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis. Per a això hauran de fer constar en la sol·licitud el grau de discapacitat i el tipus d'adaptació sol·licitada.
  La relació de les adaptacions concedides serà objecte de publicació en els mitjans previstos en les presents bases, de conformitat amb el que establix l'article


 • Taxa ordinària


  29,29 €


  Descripció de la taxa

  Taxa per inscripció.

  Els aspirants que opten per la sol·licitud electrònica, hauran de procedir a l'autoliquidació de la taxa a través del canal electrònic en el mateix tràmit de la presentació de la sol·licitud.

  Els aspirants que opten per la sol·licitud presencial, hauran de justificar documentalment l'autoliquidació de la taxa per inscripció, omplida en imprés normalitzat 046. L'imprés 046, "Autoliquidació de taxes i altres ingressos", que haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud d'admissió a estes proves selectives, pot ser descarregat en l'adreça següent:

  http://www.tributasenasturias.es ? en l'apartat "A un clic" ? "Confecció en línia i descàrrega d'impresos" ? enllaç "Model tributari 046 d'autoliquidació de taxes i altres ingressos". L'ompliment de l'imprés així obtingut pot fer-se en línia o en local (pdf), i caldrà en el cas de la sol·licitud presencial imprimir-se i presentar-se en suport paper.

  És molt important que llija abans d'efectuar el pagament les "Instruccions per a l'ompliment del model 046 Ciutadans i empreses", que es troben en la direcció abans indicada en la columna "Veure instruccions", , així com en la Base Tercera. B) d'esta Convocatòria.

  El pagament de la taxa d'inscripció podrà realitzar-se:

  a) En la finestreta d'entitats financeres col·laboradores en la gestió recaptatòria de l'Administració del Principat d'Astúries, prèvia presentació de l'original de l'imprés normalitzat 046 que haurà hagut de descarregar prèviament.

  La relació d'entitats col·laboradores pot veure's en Internet, amb la navegació següent: www.tributasenasturias.es ? enllaç "Ciutadans i empreses" ? enllaç "Informació tributària" ? enllaç "Entitats financeres col·laboradores".

  b) Per Internet: a través de la pàgina web: www.tributasenasturias.es, clicar en la pestanya "Oficina Virtual" i seleccionar l'opció "Confecció on line i descàrrega d'impresos". Seleccionar el model de taxa 046 "Autoliquidació de taxes i altres ingressos" i polse la primera icona denominat "Confecció en línia". En este document omplirà totes les dades necessàries que se han assenyalat i numerat en este apartat i haurà de polsar en "següent". IMPORTANT, en este moment apareixerà en pantalla el model 046-A1 degudament omplit amb les seues dades, el qual haurà d'imprimir. A continuació polse el botó "Iniciar pagament" i òmpliga totes les dades corresponents i imprimisca el justificant de pagament.

  El model 046 degudament omplit, i una vegada pagat, servix com a resguard del pagament realitzat. Quan el pagament es realitze per Internet, a més del model 046, haurà de presentar el justificant de pagament telemàtic.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  - Torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en estes proves selectives podran presentar la sol·licitud, dins del termini establit en esta convocatòria. Per a omplir la sol·licitud hauran de seguir les instruccions de la base tercera d'esta convocatòria.

  A) Formes de presentació de la sol·licitud.

  A.1. Sol·licitud electrònica: Serà possible la sol·licitud d'inscripció en proves selectives a través d'Internet seguint un dels següents camins per a seleccionar la prova a què vulga accedir:

  - Accedisca al portal de l'Administració del Principat d'Astúries: www.asturias.es/iaap. En l'apartat de Selecció de personal, trie l'opció "Informació a l'opositor". A continuació seleccione "Processos selectius". Trie la convocatòria a què desitja inscriure's de les que figuren en termini de presentació obert i accedisca a "Inscriure'm".
  - També és possible accedir des de www.asturias.es. En l'apartat "Seu electrònica" subapartat "Ocupació Pública", seleccionant "Buscar oposicions" o bé dins de la Seu electrònica, accedint a "ofertes d'ocupació públic" i seleccionant l'enllaç "buscar oposicions". Trie la convocatòria a què desitja inscriure's de les que figuren en termini de presentació obert i accedisca a "Inscriure'm".

  Quan accedisca al Servici Electrònic, haurà d'anar omplint amb especial atenció els camps que apareixeran en cada pantalla.

  Si vosté és un usuari registrat podrà identificar-se prèviament i no necessitarà introduir les seues dades personals.

  A.2. Sol·licitud presencial: únicament seran admeses les instàncies o sol·licituds omplides en model normalitzat. Este model, es pot obtindre en:

  a) Internet, en el portal corporatiu: www.asturias.es/iaap enllaç "Selecció". A continuació "Informació a l'opositor" i en "Models de documents" descàrrega document "Sol·licitud".
  I també a través de la pàgina www.asturias.es, en "Seu electrònica" anar a "Ocupació Pública", accedir a l'enllaç "Buscar Oposicions" i una vegada triada la convocatòria descarregar en l'apartat "Documents que necessites" el document "Sol·licitud".
  b) Les dependències de l'Institut Asturià d'Administració Pública "Adolfo Posada" Av. Julián Clavaria, número 11, 33006 d'Oviedo.
  c) El Servici d'Atenció Ciutadana del Principat d'Astúries, siti en la planta plaça de l'Edifici Administratiu de Servicis Múltiples (EASMU) del Principat, carrer Trece Rosas número 2, 33005 d'Oviedo.


 • Lloc de presentació

  Per a les persones que opten per la sol·licitud presencial, els documents esmentats en els apartats A i B de la present base, es presentaran en el Registre General Central de l'Administració del Principat d'Astúries, o per qualsevol dels mitjans establits en la Llei de Procediment Administratiu.

  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel personal de Correus abans de ser certificada.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/template.PAGE/menuitem.1100d376698158bc1c36dc72100000f7/?javax.portlet.tpst=5cf37ce37019517d5e963bb4100000f7&javax.portlet.prp_5cf37ce37019517d5e963bb4100000f7_action=inicio&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&inicioEmpleoPublico=true


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.