Detall

Tècnic d'administració especial (comptabilitat i fiscalització)


 • Descripció

  Tècnic d'administració especial (comptabilitat i fiscalització)


 • Organisme

  Almussafes
  Passeig del Parc, s/n
  Tel:961782050
  Fax:961794462


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió de la titulació universitària de Grau en Empresarials, Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, o títol de Diplomat en Empresarials, Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses. S'admetran titulacions universitàries superiors (llicenciatures).
  Les titulacions s'acreditaran mitjançant els títols corresponents expedits per l'autoritat acadèmica competent, aquesta podrà declarar també l'equivalència de títols, i aquesta l'haurà d'acreditada l'aspirant.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser membre de la Comunitat Europea o d'aquells estats a què s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes que preveu la llei estatal que regula aquesta matèria.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública d'estat, comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat ni suspens, per a l'exercici de les funcions públiques.

  Tots els requisits s'hauran de complir en l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu i, fins al moment, si és el cas, de la presa de possessió, i es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a la presa de possessió com a funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import s'haurà de fer efectiu mitjançant ingrés o transferència bancària al compte que aquesta corporació té en CAJAMAR ES25 3058 2279 7127 2000 2935. En l'ingrés es farà constar clarament la plaça a què s'opta, així com el nom de l'aspirant.

  En cas de desistir de participar en el procediment de selecció, sempre que es comunique dins del període que es concedisca per a presentar reclamacions o documentació, després de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos, es tindrà dret al reintegrament de la quantitat ingressada.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça inclosa en l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2016


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a prendre part en aquesta convocatòria, podran utilitzar la instància model que facilitarà el Registre General d'aquest Ajuntament. Les sol·licituds, s'adreçaran a l'alcalde de la corporació.

  Els aspirants podran prestar la seua conformitat perquè l'Ajuntament d'Almussafes comprove telemàticament la seua identitat a través de la sol·licitud corresponent al servei de verificació d'identitat, així com la comprovació de les titulacions oficials exigides com a requisit a través del servei oficial corresponent.

  Junt amb la instància s'haurà de presentar el resguard de l'ingrés de la taxa per concurrència a les proves selectives, si aquest s'ha realitzat mitjançant gir postal o telegràfic es farà constar el número de gir.

  Els aspirants amb minusvalideses hauran de fer constar les adaptacions necessàries, si és el cas, per a la seua participació en les proves, sense que això supose menyscabament de les condicions d'igualtat amb la resta dels aspirants.

  ENLLAÇ A LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000002e000015af434df86b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament d'Almussafes 09.00 h a 14.00 h, o per qualsevol de les formes previstes per l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almussafes.es/es/page/seguimiento-oposiciones-1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar