Detall

Professorat d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'Administració d'Empreses.


 • Descripció

  Professorat d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'Administració d'Empreses.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Correcció d'errors a la llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  GRAU EN:
  - ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
  - ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
  - COMERÇ
  - COMPTABILITAT I FINANCES
  - DIRECCIÓ I CREACIÓ D'EMPRESES
  - DRET
  - ECONOMIA
  - ESTUDIS INTERNACIONALS D'ECONOMIA I EMPRESA (INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS)
  - GESTIÓ INFORMÀTICA EMPRESARIAL
  - NEGOCIS INTERNACIONALS
  - RELACIONS LABORALS
  - RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ
  - RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS
  DIPLOMATURA EN:
  - CIÈNCIES EMPRESARIALS
  - ESTUDIS EMPRESARIALS
  - GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  LLICENCIATURA EN:
  - ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
  - CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIÓ D'ECONÒMIQUES I COMERCIALS
  - CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIONS DE CIÈNCIES EMPRESARIALS, EMPRESARIALS I ECONOMIA DE L'EMPRESA
  - CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES
  - CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIÓ ACTUARIAL I DE L'EMPRESA FINANCERA
  - CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ
  - CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES, SECCIÓ DE CIÈNCIES POLÍTIQUES
  - CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIÓ POLÍTIQUES
  - CIÈNCIES POLÍTIQUES, SECCIÓ POLÍTIQUES
  - CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA, SECCIÓ CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ
  - CIÈNCIES DEL TREBALL
  - DRET
  - ECONOMIA
  - CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES, SECCIÓ ECONOMIA
  - CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIONS ECONOMIA, CIÈNCIES ECONÒMIQUES I ECONOMIA GENERAL


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que s'ha d'acreditar d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.

  b) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els termes que per a cada un d'aquests cossos es descriu en l'annex V d'aquesta convocatòria.

  c) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions específiques que es detallen en l'annex VI.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, independentment de la nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents, o nacional d'algun estat on es puguen aplicar els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya i on es puga aplicar la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  b) Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV.

  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.

  d) No patir malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.

  e) No haver sigut separat per expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat para l'exercici de les funcions públiques.

  f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb l'exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica del menor de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament corresponent del mateix cos.


 • Documentació / Informació

  DOCUMENTS QUE S'HAN DE PRESENTAR AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:

  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. A falta d'això, s'aportarà la fotocòpia del DNI. (Reial decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o, a falta d'això, depòsit del títol i certificació acadèmica.
  3. Fotocòpia compulsada del títol o l'experiència docent que acredita la formació pedagògica i didàctica que s'estableix en l'annex V d'aquesta convocatòria.
  4. Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià expedit a l'empara de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  5. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents indicats en l'annex IV (només per a aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola).


  Apartats del barem:

  Apartat 1.- Certificat en què consten els exercicis aprovats en l'oposició (no caldrà quan s'al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2.- Full de serveis prestats a centres públics o, a falta d'això, fotocòpia de la presa de possessió i cessament, en què figure l'especialitat, de tots els períodes treballats acompanyats d'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Apartat 3.- Fotocòpia dels contractes de treballs de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.

  Tots els documents s'han d'aportar juntament amb la instància en el termini establit en aquesta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no es tindrà en compte en la baremació.

  No es computarà cap de mèrit que no estiga inclòs en el barem de la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Preferentment en la Sotsdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjudici del que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/administracion-de-empresas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar