Detalle Empleo Publico

Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'Organització i Gestió Comercial.

Codi SIA: 65322
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Etapa actual: Llista definitiva
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Tècnic/a superior
Titulació específica: GRAU EN: - ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES. - ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES. - COMERÇ. - COMPTABILITAT I FINANCES. - DIRECCIÓ I CREACIÓ D'EMPRESES. - DRET. - ECONOMIA. - ESTUDIS INTERNACIONALS D'ECONOMIA I EMPRESA (INTERNATIONAL BUSSINES ECONOMICS). - GESTIÓ INFORMÀTICA EMPRESARIAL. - MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL. - MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS. - NEGOCIS I MÀRQUETING INTERNACIONALS. - NEGOCIS INTERNACIONALS. - RELACIONS LABORALS. - RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ. - RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS. DIPLOMATURA EN: - CIÈNCIES EMPRESARIALS. - ESTUDIS EMPRESARIALS. LLICENCIATURA EN: - CIÈNCIES DEL TREBALL. - ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES. - CIÈNCIES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIÓ D'ECONÒMIQUES I COMERCIALS. - CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIONS DE CIÈNCIES EMPRESARIALS, EMPRESARIALS I ECONOMIA DE L'EMPRESA. - CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES. - CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIÓ ACTUARIAL I DE L'EMPRESA FINANCERA. - DRET. - ECONOMIA. - CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES, SECCIÓ ECONOMIA. - CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIONS D'ECONOMIA, CIÈNCIES ECONÒMIQUES, ECONÒMIQUES I ECONOMIA GENERAL. - INVESTIGACIÓ I TÈCNIQUES DE MERCAT. - PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES. - CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ, ESPECIALITATS PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I DE PUBLICITAT.
Grup: Nou nivell B

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents, o nacionals d'algun estat, al qual s'apliquen els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen hauran d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV. c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació. d) No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència. e) No haver sigut separat/ada per expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques. f) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb allò que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil. g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos. a) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que ha d'acreditar-se d'acord amb el que estableix l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana. b) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els termes que per a cada un d'aquests cossos es descriuen en l'annex V de la present convocatòria. c) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions específiques que es detallen en l'annex VI.

Etapa actual:

Llista definitiva

Termini de presentació: des de: 21-05-2018 fins a: 25-05-2018

Publicació

Documentació

Llistes definitives d'integrants de la borsa de treball del cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat d'Organització i Gestió Comercial.

Presentació

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Informació complementària

Es recorda que, per a poder justificar el requisit lingüístic, cal haver registrat el corresponent Certificat de Capacitació en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de l'inici del termini de sol·licituds. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, sense perjudici de qualsevol altre que s'estime procedent, potestativament, un recurs de reposició davant del director general de Centres i Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació, o bé directament run ecurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva

Data de publicació: 18-05-2018

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 23-03-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 03-05-2017

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano