Detalle Empleo Publico

Tècnic/a especialista Anatomia Patològica (OPE 2014-15-16)

Codi SIA: 3025586
Codi GUC: 65346
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Nomenament
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Promoció interna
Prova: Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional
Titulació específica: Títol de Formació Professional de tècnic superior en Anatomia Patològica i Citologia, o títol de Formació Professional de segon grau, branca sanitària, especialitat en Anatomia Patològica o l'equivalent per a l'acompliment de la categoria.
Grup: C1
Informació en web organisme: http://www.san.gva.es
Nº Places totals: 4

Places

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que es preveu en el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, poden participar el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. b) Haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. c) Tindre, dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, el títol de Formació Professional de tècnic superior en Anatomia Patològica i Citologia o el títol de formació professional de segon grau, branca sanitària, especialitat en Anatomia Patològica o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria, o tindre complides les condicions per a obtindre'l. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. d) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà dins del termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. d) No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública. f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria. g) No tindre plaça en propietat de la mateixa categoria i especialitat en el Sistema Nacional de Salut. Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que reunisca durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exposats i que, a més: - Pertanga a grup de classificació inferior, siga immediat o no, o a diferent categoria o especialitat del mateix grup. - Estiga o haja estat en servei actiu o amb reserva de lloc com a personal estatutari fix durant, com a mínim, dos anys en la categoria o especialitat des de la qual s'accedeix, sense necessitat que aquest temps siga ininterromput ni immediatament anterior a la convocatòria.

Etapa actual:

Nomenament

Descripció del termini

El termini de presa de possessió serà d'un mes comptat a partir del dia 4 de novembre de 2019 i acabarà el mateix dia del mes següent.

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es nomenen personal estatutari fix les persones aspirants aprovades en el concurs oposició pel torn de promoció interna, per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en Anatomia Patològica d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 23-10-2019

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 22-07-2019

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 02-07-2019

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data de publicació: 16-04-2019

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 26-10-2018

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva.

Data de publicació: 20-09-2018

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 23-04-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 21-02-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 19-07-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 04-05-2017

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.