Detall

Tècnic/a especialista Anatomia Patològica (OPE 2014-15-16)


 • Descripció

  Tècnic/a especialista Anatomia Patològica (OPE 2014-15-16)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Títol de Formació Professional de tècnic superior en Anatomia Patològica i Citologia, o títol de Formació Professional de segon grau, branca sanitària, especialitat en Anatomia Patològica o l'equivalent per a l'acompliment de la categoria.


 • Requisits especifics

  Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que reunisca durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exposats i que, a més:
  - Pertanga a grup de classificació inferior, siga immediat o no, o a diferent categoria o especialitat del mateix grup.
  - Estiga o haja estat en servei actiu o amb reserva de lloc com a personal estatutari fix durant, com a mínim, dos anys en la categoria o especialitat des de la qual s'accedeix, sense necessitat que aquest temps siga ininterromput ni immediatament anterior a la convocatòria.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que es preveu en el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, poden participar el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

  b) Haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

  c) Tindre, dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, el títol de Formació Professional de tècnic superior en Anatomia Patològica i Citologia o el títol de formació professional de segon grau, branca sanitària, especialitat en Anatomia Patològica o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria, o tindre complides les condicions per a obtindre'l.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar
  en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  d) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà dins del termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.

  d) No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

  f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.

  g) No tindre plaça en propietat de la mateixa categoria i especialitat en el Sistema Nacional de Salut.


 • Taxa ordinària


  14,75 €


  Descripció de la taxa

  1. Via telemàtica, a través de la pàgina web http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html).

  2. Via presencial, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en aquesta sol·licitud, per mitjà de la presentació dels tres exemplars, els quals seran segellats per l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder d'aquesta entitat.

  L'acreditació del pagament de la taxa es realitzarà, en cas de no estar-ne exempt/a, a través de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es faça l'ingrés, o per mitjà d'una certificació expedida per aquesta en què figure l'import i la data de l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.
  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.
  - Les víctimes d'actes de violència que acrediten la seua condició pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  BONIFICACIONS
  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general obtindrà una bonificació del 50 % de la taxa.

  - Amb caràcter general, tindran una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que els corresponga pagar els participants que realitzen la presentació de la sol·licitud i el pagament de la taxa, en el cas que no n'estiguen exempts, per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  4

 • Documentació / Informació


  Les persones interessades a participar en el concurs oposició han d'omplir la sol·licitud que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html), per algun dels mitjans següents:

  1. Amb certificat digital, a través de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), el o la participant, seguint les instruccions que hi figuren, podrà omplir la sol·licitud, pagar la taxa, en el cas que no n'estiga exempt/a, i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica.

  2. Sense certificat digital, l'interessat ha de:
  - Omplir la instància que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html
  - Imprimir els tres exemplars de què consta aquesta sol·licitud.
  - Pagar la taxa de participació, en cas de no estar-ne exempt/a, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en aquesta sol·licitud, mitjançant la presentació dels tres exemplars, els quals seran segellats per l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder d'aquesta entitat.
  - Entregar els altres dos exemplars en una de les unitats de registre especificades en el punt 3.3.
  L'acreditació del pagament de la taxa es realitzarà, en cas de no estar-ne exempt/a, a través de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es faça l'ingrés, o per mitjà d'una certificació expedida per aquesta en què figure l'import i la data de l'ingrés.

  ATENCIÓ
  En els dos casos, la documentació que acredite els requisits per a participar pel torn de promoció interna, així com, a l'efecte d'exempció o minoració de la taxa de participació per diversitat funcional igual o superior al 33 %, o ser membre de família nombrosa general o especial o de família monoparental general o especial, o víctima de violència sobre la dona, s'ha d'aportar físicament durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.3, mitjançant l'entrega de la fotocòpia compulsada d'aquesta, en el seu anvers i revers.


 • Lloc de presentació

  En les unitats de registre de les dependències administratives següents:
  - 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló de la Plana: c/ Hort dels Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

  També podran presentar-se en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que es presente telemàticament mitjançant el certificat digital, es podrà imprimir el justificant de presentació des de la mateixa plataforma.

  En cas que es presente la sol·licitud sense certificat digital, el pagament en l'entitat bancària no comportarà, per si mateix, l'admissió al procés selectiu, de manera que s'haurà de presentar la sol·licitud dins del termini i en la forma escaient en els registres previstos anteriorment.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_SIN_CERT&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65346


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65346


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar