Detall

Cap de circulació en les categories: factor/a de circulació i cap d'estació FGV-Alacant


 • Descripció

  Cap de circulació en les categories: factor/a de circulació i cap d'estació FGV-Alacant


 • Organisme

  FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)
  PDA. XIRIVELLETA, S/N (BARRI DE SANT ISIDRE)
  Tel:961924000
  Fax:961924001


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, ser estranger amb residència legal a Espanya, o d'aquells estats a què s'aplique la lliure circulació de treballadores i treballadors.
  b) Tindre díhuit anys d'edat, atés que les condicions que comporta la jornada de treball i altres exigències de capacitació necessàries, impossibiliten legalment l'ocupació per menors de l'esmentada edat dels llocs oferits.
  c) Tindre nivell acadèmic mínim de Batxiller o grau mitjà o superior de Formació Professional, o equivalent. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'estar en possessió de la convalidació o credencial oficial que acredite l'homologació.
  d) Acreditar coneixements del valencià, d'almenys, nivell A2 (d'acord amb l'Ordre 7/ 2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport)
  e) Tindre l'aptitud i capacitat adequades per a l'exercici de les tasques del lloc convocat (annex II i III )
  f) Els aspirants de nacionalitat diferent de l'espanyola que no tinguen com a idioma natiu l'espanyol hauran d'acreditar documentalment el seu coneixement.
  g) No haver sigut treballador/a de FGV acomiadatt per motiu disciplinari.
  h) No tindre la condició de treballador/a fix o indefinit en FGV.
  i) No realitzar cap activitat remunerada o, si ho fa, acreditar la seua compatibilitat amb l'exercici de lloc públic.

  Els requisits a), b), c), d), f), g) i h) han de complir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i, si és el cas, mantindre's durant la vigència de la borsa.
  Els requisits e) i i) han de complir-se en el moment de la contractació i mantindre's durant la vigència del contracte.
  Els requisits s'acreditaran com es detalla en el punt 4 d'aquestes condicions.


 • Places

  Descripció de les places

  Cobertura temporal


 • Documentació / Informació


  El model de sol·licitud està disponible en la pàgina web de FGV,http://www.fgv.es/la-empresa/trabaja-con-nosotros/convocatorias/, des d'on es podrà omplir i enviar.

  A fi de possibilitar el contacte, s'haurà de facilitar un número de telèfon, i serà recomanable facilitar també una adreça de correu electrònic per a la recepció de notificacions.

  Totes les dades personals demanades per FGV en virtut de la participació en aquest procés s'integraran en fitxers per al seu tractament exclusivament per FGV, en l'àmbit de les seues competències. En tot cas, es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment establits.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT

  Es reservarà un 2% de llocs a persones que tinguen reconeguda pels òrgans competents de l'Administració pública discapacitat igual o superior al 33%, si hi ha aspirants amb aquesta declaració que complisquen els requisits. En aquest cas, si els esmentats aspirants acrediten una puntuació per mèrits inferior a la dels últims integrants de les llistes, ocuparan aqueixa posició i desplaçaran aquests.
  La condició de persona discapacitada, que haurà d'acreditar-se en el mateix moment que l'assenyalat per als requisits i els mèrits, no eximeix de la necessitat de tindre l'adequada capacitat i aptitud per a l'exercici del lloc.


 • Lloc de presentació


  La presentació serà a través de la pàgina:http://www.fgv.es/la-empresa/trabaja-con-nosotros/convocatorias/, entre les 0.00 hores de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el DOGV i les 24.00 hores de l'últim dia de termini.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.fgv.es/la-empresa/trabaja-con-nosotros/convocatorias/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar