Detall

Muntador d'instal·lacions elèctriques i automatismes FGV-València


 • Descripció

  Muntador d'instal·lacions elèctriques i automatismes FGV-València


 • Organisme

  FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)
  PDA. XIRIVELLETA, S/N (BARRI DE SANT ISIDRE)
  Tel:961924000
  Fax:961924001


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT. Es prorroga el termini de presentació de sol·licituds, que es fixa ara fins a les 24.00 hores del pròxim dia 28 de maig de 2017. (DOGV núm. 8043, de 19.05.2017).


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Tindre títol acadèmic de Cicle Formatiu de Grau Superior en les especialitats relacionades a continuació, o equivalents:
  - Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.
  - Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial. (Qualsevol dels indicats)

  No s'hi admetran com a equivalents els títols universitaris.


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, ser estranger amb residència legal a Espanya, o d'aquells estats a què s'aplique la lliure circulació de treballadores i treballadors.
  b) Tindre díhuit anys d'edat, atés que les condicions que comporta la jornada de treball i altres exigències de capacitació necessàries, impossibiliten legalment l'ocupació per menors de l'esmentada edat dels llocs oferits.
  c) Tindre el títol acadèmic requerit. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'estar en possessió de la convalidació o credencial oficial que acredite l'homologació.
  d) Tindre el permís de conduir tipus B en vigor.
  e) Tindre l'aptitud i capacitat adequades per a l'exercici de les tasques del lloc convocat (annexos II i III).
  f) Els aspirants de nacionalitat diferent de l'espanyola que no tinguen com a idioma natiu l'espanyol hauran d'acreditar documentalment el seu coneixement.
  g) No haver sigut treballador/a de FGV acomiadat per motiu disciplinari.
  h) No tindre la condició de treballador/a fix o indefinit en FGV.
  i) No realitzar cap activitat remunerada o, si ho fa, acreditar la seua compatibilitat amb l'exercici de lloc públic.

  Els requisits a), b), c), d), f), g) i h) han de complir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i, si és el cas, mantindre's durant la vigència de la borsa.
  Els requisits e) i i) han de complir-se en el moment de la contractació i mantindre's durant la vigència del contracte.
  Els requisits s'acreditaran com es detalla en el punt 4 d'aquestes condicions.


 • Places

  Descripció de les places

  Cobertura temporal


 • Documentació / Informació


  El modelo de solicitud está disponible en la página web de FGV,http://www.fgv.es/la-empresa/trabaja-con-nosotros/convocatorias/, desde donde se podrá cumplimentar y enviar.

  A fin de posibilitar el contacto, se deberá facilitar un número de teléfono, siendo recomendable facilitar también una dirección de correo electrónico para la recepción de notificaciones.

  Todos los datos personales recabados por FGV en virtud de la participación en este proceso se integrarán en ficheros para su tratamiento exclusivamente por FGV, en el ámbito de sus competencias. En todo caso, se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos.

  PERSONAL CON DISCAPACIDAD

  Se reservará un 2% de puestos a personas que tengan reconocida por los órganos competentes de la administración pública discapacidad igual o superior al 33%, de existir aspirantes con tal declaración que cumplan los requisitos. En tal
  caso, si dichos aspirantes acreditan una puntuación por méritos inferior a la de los últimos integrantes de las listas, ocuparán esa posición desplazando a éstos.
  La condición de persona discapacitada, que deberá acreditarse en el mismo momento que el señalado para los requisitos y méritos, no exime de la necesidad de tener la adecuada capacidad y aptitud para el desempeño del puesto.


 • Lloc de presentació


  La presentación será a través de la página:http://www.fgv.es/la-empresa/trabaja-con-nosotros/convocatorias/, entre las 0:00 horas del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el DOGV y las 24:00 horas del último día de plazo.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.fgv.es/la-empresa/trabaja-con-nosotros/convocatorias/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar