Detall

Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat de Tecnologia. (Borsa de treball extraordinària)


 • Descripció

  Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat de Tecnologia. (Borsa de treball extraordinària)


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Correcció d'errors a la llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació

  Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que haurà d'acreditar-se d'acord amb el que estableix l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.

  b) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els termes que per a cada un d'aquests cossos es descriu en l'annex V de la present convocatòria.

  c) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions específiques que es detallen en l'annex VI:

  Grau en:
  - Arquitectura tècnica
  - Física
  - Química
  - Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
  - Enginyeria Electrònica Industrial
  - Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  - Enginyeria Informàtica
  - Enginyeria Multimèdia
  - Enginyeria Química
  - Enginyeria Telemàtica
  - Enginyeria Aeroespacial
  - Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
  - Enginyeria Civil
  - Enginyeria en Tecnologies Industrials
  - Enginyeria Informàtica
  - Enginyeria Forestal i del Medi Natural
  - Enginyeria en Tecnologies i Serveis de Telecomunicacions
  - Fonaments d'Arquitectura
  - Geomàtica i Topografia

  Llicenciatura en:
  - Física
  - Ciències: Secció Física
  - Química
  - Ciències: Secció Química
  - Biotecnologia
  - Aeronàutica
  - Informàtica

  Enginyeria en:
  - Aeronàutica
  - Agrònoma
  - Camins, Canals i Ports
  - Industrial
  - Química
  - Informàtica
  - Forestal
  - Química
  - Telecomunicacions
  - Geodèsia i Cartografia

  Enginyeria Tècnica, en totes les especialitats

  Diplomatura en Informàtica

  Arquitectura

  Arquitectura Tècnica


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents, o nacional d'algun estat, a què s'apliquen els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen hauran d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV.

  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.

  d) No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.

  e) No haver sigut separat/ada per expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.

  f) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb allò que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos.


 • Documentació / Informació

  DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNTAMENT AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:

  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. Si hi manca, s'haurà d'aportar la fotocòpia del DNI. (Reial decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o, si hi manca, depòsit del títol i certificat acadèmic.
  3. Fotocòpia compulsada del títol o experiència docent que acredita la formació pedagògica i didàctica que s'estableix en l'annex V d'aquesta convocatòria.
  4. Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià expedit a l'empara de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  5. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents indicats en l'annex IV (només per a aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola).


  Apartats del barem:

  Apartat 1. Certificat en què consten exercicis aprovats en l'oposició (no caldrà quan s'hi al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2.- full de serveis prestats en centres públics o, en defecte d'això, fotocòpia de la presa de possessió i cessament, en què figure l'especialitat, de tots els períodes treballats acompanyats d'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Apartat 3. Fotocòpia dels contractes de treballs de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.

  Tots els documents s'han d'aportar juntament amb la instància en el termini establit en aquesta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no es tindrà en compte en la baremació.

  No es computarà cap mèrit que no estiga inclòs en el barem de la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/tecnologia


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar