Detall

Titulat Superior de Gestió i Serveis Comuns, Titulat Superior d'Activitats Específiques, Titulat Mitjà d'Activitats Específiques, Tècnic Superior d'Activitats Tècniques i Professionals, Tècnic Superior d'Activitats Específiques, Oficial de Gestió i Serveis Comuns, Oficial d'Activitats Tècniques i Professionals i Oficial d'Activitats Específiques.


 • Descripció

  Titulat Superior de Gestió i Serveis Comuns, Titulat Superior d'Activitats Específiques, Titulat Mitjà d'Activitats Específiques, Tècnic Superior d'Activitats Tècniques i Professionals, Tècnic Superior d'Activitats Específiques, Oficial de Gestió i Serveis Comuns, Oficial d'Activitats Tècniques i Professionals i Oficial d'Activitats Específiques.


 • Organisme

  Ministeri d'Hisenda i Administració Pública
  C/ Alcalá, 5
  28014 Madrid
  Tel:91 595 80 00
  Fax:91 595 84 86


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors (obertura de termin)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Ser nacional dels estats membres de la Unió Europea.
  c) Siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, que visquen a càrrec seu menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  d) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  e) Els estrangers que no estant inclosos en els paràgrafs anteriors es troben amb residència legal a Espanya.
  2. Edat: tindre complits els 16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Titulació: estar en possessió, o en condicions d'obtindre a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el títol que s'indica en l'annex II.
  Per a les places dels grups professionals 1 i 2 els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o si és el cas del corresponent certificat d'equivalència.
  Per a les places dels grups professionals 3 i 4 els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació.
  Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  4. Compatibilitat funcional: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  5. Habilitació: no haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas de personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat, ni pertànyer com a personal laboral fix al mateix grup professional i àrea funcional a les proves selectives del qual es presenta.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  6. A més per a cada número d'ordre s'haurà d'estar en possessió dels requisits específics que figuren en la columna "FORMACIÓ ESPECÍFICA" de l'annex II.
  7. Els aspirants que es presenten per la quota de reserva per a persones amb discapacitat hauran de tindre reconeguda la condició legal depersona amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Taxa ordinària


  11,21 €


  Descripció de la taxa

  La taxa amb reducció 50 % és 5,61 euros.

  L'abonament de la taxa per drets d'examen es realitzarà:

  1. Per via electrònica: fent ús del Servei Inscripció en Processos Proves Selectives del punt d'accés general http://administracion.gob.es/PAG/ips), en els termes que preveu l'Ordre HAC/729/2003, de 28 de març. La constància de correcte pagament de les taxes estarà avalat pel número de referència complet (NRC) emés per l'AEAT que figurarà en el justificant de registre.
  2. En suport paper: l'import dels drets d'examen s'ingressarà, junt amb la presentació de la sol·licitud, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de què actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària. En la sol·licitud haurà de constar que s'ha realitzat aquest ingrés mitjançant validació de l'entitat col·laboradora a través de certificat mecànic o, a falta d'això, de segell i firma autoritzada d'aquesta en l'espai reservat a aquests efectes.

  Les sol·licituds subscrites en l'estranger abonaran la taxa per drets d'examen en el compte corrent número ES06/0182/2370/49/0200203962, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nom de la Subdirecció General d'Administració Financera de l'Administració Perifèrica. L'ingrés es podrà efectuar directament en qualsevol oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o mitjançant transferència des de qualsevol entitat bancària.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS

  Estaran exemptes del pagament d'aquesta taxa:

  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, i hauran d'acompanyar la sol·licitud amb el certificat acreditatiu de tal condició.
  No caldrà presentar aquest certificat quan la condició de discapacitat haja sigut reconeguda en alguna de les comunitats autònomes que figuren en l'adreçahttp://administracion.gov.es/PAG/PID. En aquest cas, i amb el consentiment explícit del sol·licitant, l'òrgan gestor podrà verificar aquesta condició mitjançant l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques oferit a través del Servei Inscripció en Proves Selectives.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagueren rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagueren negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  La condició de demandant d'ocupació s'haurà de verificar, en tot cas i amb el consentiment del sol·licitant, per l'òrgan gestor mitjançant l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques oferit a través del Servei Inscripció en Proves Selectives.
  En cas de no donar el consentiment, el certificat relatiu a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà en l'oficina dels serveis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes, es realitzarà mitjançant certificat de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Ambdós documents s'hauran d'acompanyar a la sol·licitud.
  c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la família nombrosa. Tindran dret a una exempció del 100 per 100 de la taxa els membres de famílies de la categoria especial i a una bonificació del 50 per 100 els que foren de la categoria general (5,61 euros).
  La condició de família nombrosa s'acreditarà mitjançant el corresponent títol actualitzat. L'aportació del títol de família nombrosa no caldrà quan aquest haja sigut obtingut en alguna de les comunitats autònomes que figuren en l'adreça http://administracion.gov.es/PAG/PID. En aquest cas, i amb el consentiment explícit del sol·licitant, l'òrgan gestor podrà verificar aquesta condició mitjançant l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques.
  d) Les víctimes del terrorisme, entenent per tals, les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten mitjançant sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts, d'acord amb la disposició final cinquena de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, que afig una nova lletra a l'apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre.


 • Places

  Nombre de places

  17

  Descripció de les places

  - Titulat Superior de Gestió i Serveis Comuns: 2 places, accés general.
  - Titulat Superior d'Activitats Específiques: 2 places, accés general.
  - Titulat Mitjà d'Activitats Específiques: 6 places, accés general, 1 plaça, reserva discapacitat.
  - Tècnic Superior d'Activitats Tècniques i Professionals: 1 plaça, accés general.
  - Tècnic Superior d'Activitats Específiques: 1 plaça, accés general.
  - Oficial de Gestió i Serveis Comuns: 1 plaça, accés general.
  - Oficial d'Activitats Tècniques i Professionals: 1 plaça. accés general.
  - Oficial d'Activitats Específiques: 2 places, accés general.

  En el MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, com a personal laboral fix.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'hauran d'emplenar en el model oficial de sol·licitud 790, a què s'accedirà, amb caràcter general, a través de la pàgina web www.administracion.gob.es o dels registres electrònics per a la tramitació de les inscripcions dels candidats en els processos selectius. La sol·licitud s'emplenarà d'acord amb les instruccions de l'annex IV. Les sol·licituds s'adreçaran al sotssecretari d'Ocupació i Seguretat Social.

  Les sol·licituds es presentaran en paper o per via electrònica:

  1. La presentació de la sol·licitud per via electrònica es realitzarà fent ús del servei Inscripció en processos proves selectives del punt d'accés general http://administracion.gob.es/PAG/ips), seguint les instruccions que se li indiquen, si caldrà com a requisit previ per a la inscripció el posseir un certificat digital vàlid de persona física, dels inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació" (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital (més informació en http://firmaelectronica.gob.es i en http://www.dnielectronico.es).

  La presentació per aquesta via permetrà:
  - La inscripció en línia del model oficial annexar documents a la sol·licitud.
  - El pagament electrònic de les taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud.

  2. Les sol·licituds en suport paper s'emplenaran en el model oficial (administracion.gov.es/PAG/ips).

  Documentació:
  - Documentació acreditativa de la nacionalitat els inclosos en l'apartat a) de la base 2.1. així com els estrangers residents, llevat que autoritzen en la seua sol·licitud la comprovació de les dades d'identificació personal en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat.
  - Els aspirants amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % que sol·liciten adaptació de temps i/o mitjans hauran d'adjuntar dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de valoració que va dictaminar el grau de discapacitat.
  - Justificant acreditatiu del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (passeig de la Castellana, 63, 28071 Madrid), o en la forma establida en l'article 16, apartat 4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds subscrites en l'estranger es podran cursar a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents.


 • Altres formes de presentació

  a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ips.redsara.es/IPSC/action/secure/buscarConvocatorias.do


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.