Detall Ocupació Pública

Professors d'Escola Oficial d'Idiomes en l'especialitat de Valencià (borsa de treball extraordinària)

Codi SIA:: 3025588
Codi GVA:: 65393
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Correcció d'errors a la llista definitiva
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Concurs de mèrits
Titulacions: Títol de tècnic/a superior de formació professional o equivalents
Grup: Nou nivell B

Requisits

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents, o nacional d'algun estat al qual siguen aplicables els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors o treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. b) Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen han d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV. c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació. d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de la docència. e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques. f) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb l'exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil. g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos. a) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els termes que, per a cada un d'aquests cossos, es descriuen en l'annex V de la present convocatòria. b) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions següents: GRAU EN: - FILOLOGIA VALENCIANA. - CATALÀ I ESPANYOL. - FRANCÉS I CATALÀ. LLICENCIATURA EN: - FILOLOGIA VALENCIANA. - FILOLOGIA CATALANA. - FILOLOGIA, SECCIÓ FILOLOGIA CATALANA. - FILOLOGIA HISPÀNICA, SECCIÓ LINGÜÍSTICA VALENCIANA. - FILOSOFIA I LLETRES, SECCIÓ FILOLOGIA CATALANA. - LINGÜÍSTICA, ESMENT EN LLENGUA I LITERATURA CATALANA.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Correcció d'errors a la llista definitiva

Publicació

Publicació

Documentació

Documentació

Correcció d'errors en la llista definitiva d'integrants de la borsa de treball extraordinària del cos d'Escola Oficial d'Idiomes en l'especialitat de Valencià.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors a la llista definitiva

Data de publicació: 12-07-2019

Correcció d'errors a la llista definitiva

Data de publicació: 28-02-2019

Llista definitiva

Data de publicació: 30-11-2018

Correcció d'errors (llista provisional - al·legacions)

Data de publicació: 21-11-2018

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 15-10-2018

Correcció d'errors (nou termini)

Data de publicació: 14-09-2018

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 22-06-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 09-05-2017

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors a la llista definitiva

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.