Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Ibi
  Carrer Les Eres, 48
  Tel:965552450
  Fax:965552935


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  - Estar en possessió dels permisos de conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Estar en possessió del títol de Batxiller, cicle formatiu de grau mitjà de Formació professional o els seus equivalents, haver superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència o homologació de títols haurà d'acreditar-se per mitjà de certificació expedida per l'Administració Educativa.
  - Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb el quadro d'exclusions mèdiques establit per l'Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, i no tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  75,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés dels drets d'examen podrà realitzar-se en la següent entitat bancària:
  BBVA: ES72 0182 5596 95 0200002360


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE
  Plaça inclosa en l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici 2016.


 • Documentació / Informació

  Els que desitgen prendre part en este procés selectiu ho sol·licitaran per mitjà d'instància dirigida a l'alcalde-president de l'Ajuntament d'Ibi. El model oficial d'instància serà facilitat per l'Ajuntament.

  Junt amb la instància hauran de presentar la documentació següent:
  a) Fotocòpia DNI.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Justificant d'haver ingressat l'import en concepte de drechos d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament o bé per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2 015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ibi.es/es/ayuntamiento/rh-y-oferta-publica-de-empleo/ultimas-convocatorias/convocatorias


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar