Detall

Borsa de treball extraordinària per al cos de professors tècnics de Formació Professional en l'especialitat de Mecanitzat i Manteniment de Màquines.


 • Descripció

  Borsa de treball extraordinària per al cos de professors tècnics de Formació Professional en l'especialitat de Mecanitzat i Manteniment de Màquines.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Correcció d'errors a la llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  TITULACIONS
  MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

  GRAU:
  - ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE
  - ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL
  - ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
  - ENGINYERIA DE MATERIALS
  - ENGINYERIA MECÀNICA
  - ENGINYERIA ELÈCTRICA
  - ENGINYERIA MECATRÒNICA
  - ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
  - ENGINYERIA AGROPECUÀRIA I DEL MEDI RURAL.
  - ENGINYERIA DE LA TECNOLOGIA DE MINES I ENERGIA
  - ENGINYERIA MARINA

  LLICENCIATURA:
  - DE LA MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS)
  - EN MÀQUINES NAVALS

  ENGINYERIA:
  - AGRONÒMICA
  - DE MATERIALS
  - EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
  - INDUSTRIAL
  - INDUSTRIAL (ELECTRICITAT)
  - INDUSTRIAL (MECÀNICA)
  - INDUSTRIAL (METALL)
  - INDUSTRIAL (ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL)
  - INDUSTRIAL (PAPERERA GRÀFICA)
  - INDUSTRIAL (QUÍMICA)
  - INDUSTRIAL (TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES)
  - INDUSTRIAL (TÈXTIL)
  - QUÍMICA
  - NAVAL
  - NAVAL I OCEÀNICA

  ENGINYERIA TÈCNICA:
  - AGRÍCOLA (MECANITZACIÓ I CONSTRUCCIONS RURALS)
  - DE MINES (CIMENTS I MINERALOGIA)
  - DE MINES (METAL·LÚRGIA)
  - DE MINES (MINERALOGIA I METAL·LÚRGIA)
  - EN CIMENTS I MINERALOGIA
  - DISSENY INDUSTRIAL
  - EN ESTRUCTURES DEL BUC
  - INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA

  DIPLOMATURA:
  - MÀQUINES NAVALS
  - DE LA MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS)
  - MECÀNICA
  - MECANITZACIÓ AGRÀRIA I CONSTRUCCIONS RURALS
  - METAL·LÚRGIA
  - NAVAL (ESTRUCTURES DEL BUC)
  - NAVAL (ESTRUCTURES MARINES)

  TÈCNIC ESPECIALISTA EN:
  - CONTROL DE QUALITAT
  - FABRICACIÓ MECÀNICA
  - INSTRUMENTISTA EN SISTEMES DE MESURA
  - MÀQUINES EETS
  - MICROMECÀNICA DE MÀQUINES EETS
  - MATRICERIA I MOTLES
  - MICROMECÀNICA D'INSTRUMENTS
  - MICROMECÀNICA I RELLOTGERIA
  - MUNTATGE I CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA
  - UTILLATGES I MUNTATGES MECÀNICS
  - MECÀNIC D'ARMES

  TÈCNIC SUPERIOR EN:
  - PRODUCCIÓ PER MECANITZACIÓ
  - PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA


 • Requisits especifics

  a) Tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que s'ha d'acreditar d'acord amb el que estableix l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.

  b) Tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els termes que per a cada un d'aquests cossos es descriu en l'annex V de la present convocatòria.

  c) Tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, alguna de les titulacions específiques que es detallen en l'annex VI.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els de el seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents, o nacional d'algun estat al qual siguen aplicables els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors o treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  b) Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen han d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV.

  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació forçosa.

  d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de la docència.

  e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.

  f) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb l'exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos.


 • Documentació / Informació

  DOCUMENTS QUE S'HAN DE PRESENTAR AMB LA INSTÀNCIA


  Amb caràcter obligatori:

  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. En defecte d'això, s'ha d'aportar la fotocòpia del DNI. (Reial decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o, en defecte d'això, depòsit del títol i certificació acadèmica.
  3. Fotocòpia compulsada del títol o experiència docent que acredite la formació pedagògica i didàctica que s'estableix en l'annex V d'aquesta convocatòria.
  4. Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià expedit a l'empara de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  5. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents indicats en l'annex IV (només per a aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola).


  Apartats del barem:

  Apartat 1. Certificat en què consten exercicis aprovats en l'oposició (no caldrà quan s'hi al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2.- full de serveis prestats en centres públics o, en defecte d'això, fotocòpia de la presa de possessió i cessament, en què figure l'especialitat, de tots els períodes treballats acompanyats d'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  3.- fotocòpia dels contractes de treballs de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.


  Tots els documents s'han d'aportar juntament amb la instància en el termini establit en aquesta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no serà tinguda en compte en la baremació.

  No es computarà cap mèrit que no estiga inclòs en el barem de la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/mecanizado-y-mantenimiento-de-maquinas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.