Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Alaquàs
  Major, 88
  Tel:961519400
  Fax:961519403


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  Nacionals d'altres països. A les proves de la present convocatòria no s'admetrà la concurrència d'aspirants de nacionalitat diferent de l'espanyola (article 12.2 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana)
  2. Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, BUP, FP 2 o equivalent, com a mínim, o reunir els requisits exigits per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  3. No patir malaltia o defecte físic que impedisca el normal exercici de les funcions d'acord amb el quadro d'exclusions mèdiques annex a la convocatòria.
  4. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  5. Tindre complits 18 anys d'edat, i no excedir si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  6. Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  7. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw, o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/ Kg
  8. No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.

  Equivalència de títols.
  Correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols. Els títols estrangers hauran d'estar degudament convalidats en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  120,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import s'ingressarà en el compte ES36 3058 7035 1827 32000010 de l'Ajuntament d'Alaquàs.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en les proves, es dirigiran a l'alcaldessa de la Corporació. Junt amb la instància s'haurà d'adjuntar el justificant d'haver abonat la taxa.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o, en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En este cas, haurà d'estampar-se, en la sol·licitud, el segell del registre de l'Organisme en què es presente o el segell de certificació postal de qualsevol oficina de Correus.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.alaquas.org/categoria.asp?id_et=11&i=0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar