Detall

Facultatiu/va especialista en Reumatologia (OPO 2014-15-16)


 • Descripció

  Facultatiu/va especialista en Reumatologia (OPO 2014-15-16)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de especialista en Reumatologia.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats on en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o ostentar aquest dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, podran participar el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat i dependents.

  b) Tindre complits setze anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació forçosa.

  c) Tindrer dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria el títol requerit en l'especialitat a què es pretén accedir, o tindre complides les condicions per a obtindre'l.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  d) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà en el termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant certificat mèdic, de manera que la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.

  e) No haver sigut separada, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadada per motius disciplinaris de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es vol accedir.
  Si es tracta persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, al seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

  f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempta, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.

  g) No ostentar plaça en propietat de la maeixa categoria i/o especialitat en el Sistema Nacional de Salut.


 • Taxa ordinària


  26,59 €


  Descripció de la taxa

  1. Via telemàtica, per mitjà de la pàgina web http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html).

  2. Via presencial, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la sol·licitud mencionada, mitjançant la presentació dels tres exemplars, que l'entitat bancària ha de segellar. Un dels exemplars quedarà en poder d'aquesta entitat.

  L'acreditació del pagament de la taxa s'efectuarà, en el cas de no estar-ne exempt, per mitjà de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es faça l'ingrés, o mitjançant certificació expedida per aquesta entitat en què figure l'import i la data de l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estaran exempts del pagament de la taxa:
  - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.
  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.
  - Les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals siga acreditada pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  BONIFICACIONS

  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudirà d'una bonificació del 50 % de la taxa.

  - Amb caràcter general, gaudiran d'una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que els corresponga pagar les persones participants que realitzen la presentació de la sol·licitud i el pagament de la taxa, en el cas de no estar-ne exemptes, per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Torn accés lliure: 4
  Torn diversitat funcional igual o superior 33%: 1


 • Documentació / Informació


  Les persones interessades a participar en el concurs-oposició hauran d'omplir la sol·licitud que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html), per algun dels mitjans següents:

  1. Amb certificat digital, per mitjà de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html), la persona interessada seguint les instruccions que hi figuren podrà omplir la sol·licitud, pagar la taxa, en el cas de no estar-ne exempta i registrar la sol·licitud mencionada per via telemàtica.

  2. Sense certificat digital, la persona interessada haurà de:
  -Omplir la instància que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html).
  -Imprimir els tres exemplars de què consta aquesta sol·licitud.
  -Pagar la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempta, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la sol·licitud, mitjançant la presentació dels tres exemplars, que segellarà l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder d'aquesta entitat.
  -Entregar els altres dos exemplars en una de les unitats de registre que s'especifiquen en el punt 3.3.

  ATENCIÓ
  En ambdós casos, la documentació que acredite els requisits per a participar en la quota de persones amb diversitat funcional, així com als efectes d'exempció o minoració de la taxa de participació per ser membre de família nombrosa general o especial, o de família monoparental general o especial, o víctima de violència sobre la dona, s'aportarà físicament durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.2 d'aquesta resolució, mitjançant l'entrega de la fotocòpia compulsada corresponent, tant de l'anvers com del revers.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  La quota de persones amb diversitat funcional només estarà incosa en el sistema d'accés pel torn lliure.

  L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Aquestes adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de les proves, la finalitat de les quals és valorar l'aptitud dels aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a què concorren.


 • Lloc de presentació

  A les unitats de registre de les dependències administratives següents:
  - 03001 Alacant: c. Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: pl. Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló de la Plana: c. Hort Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

  També podran presentar-se a qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o mitjançant qualsevol de les formes que preveu la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_SIN_CERT&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65479


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65479


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar