Detall

Inspector, del Cos Nacional de Policia.


 • Descripció

  Inspector, del Cos Nacional de Policia.


 • Organisme


  Ministeri de l'Interior
  Passeig de la Castellana, 5
  28046 Madrid
  Tel.: 900 150 000
  Web:http://www.mir.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits 18 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  c) No haver sigut condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració autonòmica, local o institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  d) No trobar-se inclòs en cap de les causes d'exclusió física o psíquica que impedisquen o menyscaben la capacitat funcional o operativa necessària per a l'exercici de les tasques pròpies de la policia nacional que vénen establides en l'annex III d'aquesta convocatòria.
  e) Compromís de portar armes i, si és el cas, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.
  f) Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 les dones.
  g) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.
  h) Estar en possessió del títol universitari oficial de Grau.
  Els títols universitaris oficials obtinguts d'acord amb plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, mantindran tots els seus efectes acadèmics als efectes de l'ingrés i la promoció en la policia nacional.


 • Taxa ordinària


  22,42 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es realitzarà per qualsevol de les formes següents:

  A) Pagament de les taxes per via telemàtica:

  1. El model d'autoliquidació és el ja esmentat 790, que es troba a disposició dels interessats en la web de la Direcció General de la Policia http://www.policia.es). Per a això hauran de complir algun dels requisits següents:

  - Disposar de número d'identificació fiscal (NIF).
  - Disposar de document nacional d'identitat electrònic o de firma electrònica avançada, basada en un certificat d'usuari admés per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària com a mitjà d'identificació i autentificació en les seues relacions telemàtiques amb els contribuents.
  - Tindre un compte oberta en una entitat col·laboradora en la gestió recaptatòria que s'haja adherit al sistema previst en la Resolució de 3 de juny de 2009, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans, en la seua identificació telemàtica davant de les entitats col·laboradores, en ocasió de la tramitació de procediments tributaris, i que aparega en la relació d'entitats que es mostre en l'opció de pagament de l'oficina virtual» de la pàgina web de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  2. El pagament telemàtic d'aquestes taxes tindrà sempre caràcter voluntari i alternatiu, si és el cas, al procediment ordinari de pagament.

  3. Per a realitzar el pagament telemàtic d'aquestes taxes autoliquidables, l'obligat al pagament o subjecte passiu haurà d'entrar en la web de la Direcció General de la Policia, emplenar el formulari corresponent, i realitzar el pagament d'acord amb el que estableix l'apartat quart de l'Ordre HAC/729/2003, de 28 de març.

  4. Els serveis telemàtics de la Direcció General de la Policia, connectaran amb la persona interessada a través de la seua passarel·la de pagaments amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, perquè duga a terme tots els passos necessaris per a completar el pagament.

  5. Una vegada efectuat el pagament, l'entitat col·laboradora generarà el número de referència complet (NRC), que serà enviat a la Direcció General de la Policia, la qual generarà, perquè la persona interessada el puga imprimir, el model d'autoliquidació emplenat i pagat, en el que figurarà el número de referència complet (NRC), que li servirà com a justificant del pagament de la taxa.

  B) Les persones que s'inscriguen o presenten la seua sol·licitud en l'estranger, hauran d'efectuar l'ingrés en el compte restringit següent:

  Títol del compte: Tresor Públic. Ministeri de l'Interior. Taxes recaptades en l'estranger; entitat: BBVA. Oficina institucional. Carrer de Alcalá, 16. Madrid 28014. Codi internacional de compte bancari: IBAN ES10; número de compte: 0182 2458 10 0200006043.


 • Exempció / Reducció taxes

  A) Exempts del pagament de taxa.

  1r Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

  Seran requisits per al gaudi de l'exempció, que en el termini que es tracte no hagueren rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagueren negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguen rendes superiors en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  El certificat relatiu a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà en la corresponent oficina dels serveis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes es realitzarà mitjançant una declaració jurada o promesa subscrita per la persona sol·licitant.

  2n Les persones que siguen membres de família nombrosa classificada en la «categoria especial», hauran d'acreditar-ho mitjançant fotocòpia del títol oficial, en vigor, acreditatiu de tal condició i expedit per la corresponent comunitat autònoma.

  3r Les víctimes del terrorisme, entenent com a tals, les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten mitjançant sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts.

  B) Bonificacions.

  Tindran una bonificació del 50 % en el pagament de la taxa per drets d'examen, les persones que acrediten ser membres de família nombrosa classificada en «categoria general», pel que l'import de la taxa serà d'onze euros amb vint-i-un cèntims (11,21 euros); per a això hauran d'aportar fotocòpia del títol oficial, en vigor, acreditatiu de tal condició i expedit per la corresponent comunitat autònoma.

  Les persones exemptes del pagament de taxa o que tinguen dret a la bonificació, conseqüent amb allò que s'ha disposat sobre el termini per al pagament de la taxa d'examen, hauran de presentar els documents acreditatius de l'exempció o de la bonificació dins del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés, siga quin siga el procediment pel qual s'haja optat per a la tramitació de la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  130

  Descripció de les places

  - Torn lliure.


 • Documentació / Informació


  La sol·licitud d'admissió a aquest procés es realitzarà utilitzant el model de sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la policia nacional (model 790, codi de taxa 088), per algun dels procediments següents:

  a) A través de la seu electrònica de la policia nacionalhttp://www.policia.es, elegint en «processos selectius» l'opció «instàncies» «escala executiva» i seguint les instruccions que se li indiquen.

  b) A través de la pàgina web http://www.policia.es, emplenant el formulari que s'indica en aquesta, que permet l'emplenament automàtic del model 790. Una vegada emplenades les dades d'aquest formulari es descarrega l'imprés de sol·licitud en suport paper per triplicat exemplar («exemplar per a l'Administració», «exemplar per a la persona interessada» i «exemplar per a l'entitat col·laboradora»).

  L'original dels tres exemplars de l'imprés de sol·licitud (no són vàlides les fotocòpies), emplenats en la forma descrita, es presentaran en qualsevol entitat de depòsit (bancs, caixes d'estalvi, etc.) que preste serveis de col·laboració en la recaptació de les taxes que constitueixen recursos del pressupost de l'Estat.

  c) Únicament quan siga impossible la connexió amb l'aplicació http://www.policia.es, es formalitzarà la sol·licitud i s'emplenarà a màquina o a mà en majúscules, l'original de l'imprés de sol·licitud 790, codi de taxa 088, prèviament obtingut en la Divisió de Formació i Perfeccionament de la Direcció General de la Policia, Àrea de Processos Selectius, av. de Pío XII, núm. 50, 28071 Madrid, i en les secretaries de les direccions superiors, comissaries provincials i locals de la policia nacional.


 • Lloc de presentació

  L'exemplar per a l'Administració» del model 790 de sol·licitud, degudament firmat per la persona interessada i amb validació del pagament de la taxa, s'haurà de presentar directament en la Divisió de Formació i Perfeccionament o a través de les comissaries de policia, quarters de la guàrdia civil, oficines de Correus o qualssevol altres de les referides en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.policia.es/oposiciones/e_ejecutiva.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar