Detall

Arquitecte/a


 • Descripció

  Arquitecte/a


 • Organisme

  Junta d'Andalusia: Conselleria d'Hisenda, Indústria i Energia
  C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n - 7a Planta. Edifici Torretriana. Isla de La Cartuja. CP: 41092 (Sevilla/SEVILLA)
  Tel: 955 06 50 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, nacionals del Regne de Noruega i els nacionals de la República d'Islàndia i complir els requisits exigits en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
  El que estableix el paràgraf anterior serà així mateix d'aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu. Igualment, s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  2. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació.

  3. Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol específic requerit.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial d'homologació a títol habilitant espanyol, o certificat de la seua equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial. Aquest requisit no serà aplicable als que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions del dret de la Unió Europea.

  4. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del cos i opció a què s'aspira.

  5. No haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari i no posseir la condició de personal funcionari de carrera del cos i opció convocat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Aquests requisits estaran referits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i hauran de mantindre's fins al nomenament com personal funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  43,18 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per drets d'examen es podrà realitzar:

  a) Pagament telemàtic: podrà realitzar-se conjuntament amb la presentació telemàtica de la sol·licitud (i en aquest cas es detrauen automàticament de l'import a pagar la bonificació dels 3 euros), o de forma independent a través de l'enllaç Pagament de taxes que estarà disponible en la pàgina web de l'Institut Andalús d'Administració Pública (i, en aquest cas, haurà de reduir la persona interessada de l'import a pagar l'esmentada bonificació de 3 euros).

  b) Pagament presencial: utilitzant l'imprés oficial Model 046 d'autoliquidació de taxes, de l'òrgan gestor Institut Andalús d'Administració Pública que podrà obtindre's a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en les Delegacions del Govern de la Junta d'Andalusia en les distintes províncies, en la Subdelegació del Govern en el Camp de Gibraltar i en l'Institut Andalús d'Administració Pública, així com en la seua pàgina web (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

  El model 046 específic per al pagament d'aquesta taxa conté les dades següents: en l'espai destinat a la conselleria competent: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública; en la línia de punts destinada a assenyalar l'òrgan gestor del servei: Institut Andalús d'Administració Pública; als requadres reservats al codi territorial de l'òrgan o conselleria competent: el número IA 00 00; en la casella corresponent al concepte (04 de l'imprés): el codi «0005; i en la descripció de la liquidació (casella 36 del model): per inscripció en les convocatòries per a selecció de personal al servei de la Junta d'Andalusia. Si no s'arrepleguen algunes de les dades al·ludides haurà de ser omplit per la persona sol·licitant.

  Una vegada efectuat el pagament, en el referit imprés Model 046 haurà de constar la validació mecànica de l'entitat financera on s'efectue l'ingrés, la sucursal, l'import i la seua data.

  A més, en l'espai reservat a aquest fi en el model de sol·licitud contingut en l'annex III, haurà de consignar-se el codi numèric identificatiu de l'imprés 046 d'autoliquidació de la taxa que s'arreplega en la part superior del codi de barres de cada exemplar (espai 01 de l'imprés).


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar hauran de fer-ho constar en la corresponent sol·licitud, que s'ajustarà al model oficial publicat com a annex III de la present resolució. Es dirigiran a la persona titular de la Direcció de l'Institut Andalús d'Administració Pública.

  Els qui desitgen participar faran constar en la seua sol·licitud el torn pel qual concorren (general o de reserva a persones amb discapacitat) i identificaran en la seua sol·licitud de forma inequívoca la convocatòria, i es consignaran, entre altres extrems, el codi corresponent al cos i l'opció a què s'aspira.

  La presentació de les sol·licituds es realitzarà de les formes següents:

  1. Presentació telemàtica: és el mode preferent, es realitzarà davant del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia, a què es podrà accedir des de la pàgina web de l'Institut Andalús d'Administració Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En l'esmentada pàgina figuraran el procediment detallat per a la presentació de la sol·licitud, així com les respostes a les preguntes més freqüents formulades sobre la tramitació.
  Junt amb la presentació telemàtica podrà realitzar-se conjuntament el pagament de la taxa i adjuntar la documentació requerida.

  La sol·licitud presentada davant del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia no podrà ser modificada en cap cas, sense perjuí que puga presentar-se una nova sol·licitud que substituirà l'anterior, i es generarà automàticament un justificant de la recepció dels documents electrònics presentats per les persones sol·licitants, en el qual es deixarà constància de l'assentament d'entrada que s'assigna al document, així com la data i l'hora que acredite el moment exacte de presentació i el no rebuig d'aquesta.

  2. Presentació manual: les sol·licituds s'ajustaran al model oficial publicat com a annex III de la present resolució, el qual podrà ser fotocopiat per les persones aspirants o també, podran trobar-lo en la pàgina web de l'Institut Andalús d'Administració Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica), i omplir la sol·licitud per a la seua posterior impressió i presentació.

  En el model de sol·licitud, haurà de consignar-se el codi numèric identificatiu de l'imprés 046 d'autoliquidació de la taxa que s'arreplega en la part superior del codi de barres de cada exemplar (espai 01 de l'imprés).

  Cada sol·licitud presentada de forma manual ha d'anar acompanyada per:

  -L'exemplar per a l'Administració del model 046 d'autoliquidació de la taxa.
  -La còpia del Certificat Oficial de la Discapacitat al·legada en el supòsit previst en el paràgraf segon de l'apartat 4 de la base tercera.


 • Lloc de presentació

  Als registres generals de l'Institut Andalús d'Administració Pública, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, de les delegacions del Govern de la Junta d'Andalusia en les diferents províncies i de la Subdelegació del Govern en el Camp de Gibraltar, o en la forma establida en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus hauran d'anar en sobre obert per a ser datades i segellades pel personal funcionari de Correus, abans de ser certificades.

  Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran a continuació a l'Institut Andalús d'Administració Pública.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar