Detall

Monitor esportiu.


 • Descripció

  Monitor esportiu.


 • Organisme

  Càlig
  Plaça Nova, 1
  Tel:964492001
  Fax:964492472


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits, prova tècnica, entrevista


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí de què es disposa en l'article 57 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Posseir la capacitat funcional per al compliment de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual haguera estat separat o en què estiguera inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Posseir la titulació exigida.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Funcions: les activitats de dinamització esportiva i coordinació en el marc del servei de poliesportiu municipal, així com el manteniment de les sales i de la maquinària esportiva són temporals.
  - El caràcter del contracte és temporal, i serà d'un any a partir de la formalització, en règim de dedicació a temps complet, prorrogable fins a la duració màxima de la borsa de treball en elecció de l'alcaldia, i d'acord amb el que dispose la normativa que s'aplique. L'horari de treball coincidirà amb l'horari del poliesportiu municipal i podrà fixar-se un horari flexible en funció de les necessitats del servei.
  - Es fixa una retribució bruta mensual de 1.644,33 euros.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (segons el model de l'annex d'aquesta convocatòria) per a prendre part en les corresponents proves d'accés, en què els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals, s'adreçaran a la senyora alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament.

  Per a ser admesos i, si és el cas, prendre part en les proves selectives corresponents, el aspirants presentaran una declaració responsable, d'acord amb el model que apareix en aquesta convocatòria, en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Càlig, plaça Nova, 1 12589 Càlig -Castelló (Tel.: 964 492 001, Fax: 964 492 472).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://calig.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar