Detall

Agents de la policia local.


 • Descripció

  Agents de la policia local.


 • Organisme

  Alcoi/Alcoy
  Plaça d'Espanya, 1
  Tel:965537100
  Fax:965537161


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases específiques

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol de Batxiller, Tècnic, Formació Professional de Segon Grau o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència haurà de ser reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada en este sentit pels aspirants.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.
  - Tindre una estatura mínima de 1,65 metres per als home i de 1,60 per a les dones.
  - No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions d'acord amb el quadro d'exclusions mèdiques establit en les presents bases.
  - No haver sigut separat del servici de qualsevol de les administracions públiques, en virtut d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  - No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  36,40 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa haurà de realitzar-se en qualsevol de les oficines dels bancs i caixes d'estalvis que a continuació s'indiquen:

  SABADELL-CAM 0081 - 0267 - 85 - 0001742181
  LA CAIXA 2100 - 2252 - 25 - 0200114867
  BBVA 0182 - 5596 - 98 - 0711500168
  SANTANDER 0049 - 0014 - 62 - 2311323766

  INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR CORRECTAMENT ESTE IMPRÉS D'AUTOLIQUIDACIÓ

  Davant de qualsevol dubte quant a la tramitació o documentació necessària quant als processos selectius, hauran de dirigir-se al Departament de Personal, siti en la c/ Sant Llorenç, 6, o telefonar al número 965 53 71 04.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS:
  - Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, segons certificat emés per l'INSERSO, el qual s'acompanyarà a la instància de sol·licitud.
  - Les persones inscrites en l'INEM com a demandants d'ocupació, nosubsidiarios, segons certificat emés per l'INEM, el qual s'acompanyarà a lainstancia de sol·licitud.

  BONIFICACIONS:
  - Famílies nombroses (50%)


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en este procés selectiu, es facilitaran en el Registre General de l'Ajuntament i estaran a disposició dels aspirants en la pàgina web municipal: https://sedeelectronica.alcoi.org/es/generales/areas/recursos_humanos/tramites/tramite_0001.html, es dirigiran al President de la Corporació.

  A les instàncies s'acompanyarà a més i de forma obligatòria els documents següents:
  a) Justificant d'haver abonat els drets d'examen, o justificant d'estar-ne exempt.
  b) Document d'exempció d'abonament de taxes en els casos següents:
  - Acreditació de discapacitat igual o superior al 33%.
  - Acreditació de demandant d'ocupació sense prestació econòmica.
  - Títol de família nombrosa, en cas de bonificació de taxes.

  A més, en el moment de la sol·licitud, els aspirants hauran d'aportar declaració expressa i formal de que reunixen tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, havent d'acreditar-los posteriorment, en el cas que foren seleccionats.

  Els simples errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a instància de part.

  NOTA: davant de qualsevol dubte quant a la tramitació o documentació necessària quant als processos selectius, hauran de dirigir-se al Departament de Personal, siti en la c/ Sant Llorenç, 6, o telefonar al número 965 53 71 04.


 • Lloc de presentació

  En l'Oficina de Registre d'este Ajuntament, o en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sedeelectronica.alcoi.org/es/generales/areas/recursos_humanos/tramites/tramite_0001.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.