Detalle Empleo Publico

Facultatiu/va especialista en Hematologia i Hemoteràpia (OPO 2014-15-16)

Codi SIA: 65504
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Etapa actual: Nomenament
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Promoció interna
Prova: Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Títol d'especialista en Hematologia i Hemoteràpia.
Grup: A1
Informació en web organisme: http://www.san.gva.es
Nº Places totals: 1

Places

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats on en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o ostentar aquest dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, podran participar el/la cònjuge de les persones espanyoles i de les persones persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el/la cònjuge de les persones nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separades de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els/les cònjuges, podrà participar la seua descendència i la del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat i dependents. b) Tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. c) Tindre dins del termini de sol·licituds que s'especifica en aquesta convocatòria el títol requerit en l'especialitat a què es vol accedir, o tindre complides les condicions per a obtindre'l. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. d) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s'acreditarà en el termini requerit en aquesta convocatòria per mitjà de certificat mèdic; i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. e) No haver sigut separada, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadada per motius disciplinaris de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es vol accedir. Si es tracta persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, al seu estat, l'accés a l'ocupació pública. f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempta, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria. g) No ostentar plaça en propietat de la mateixa categoria i/o especialitat en el Sistema Nacional de Salut. - Pertànyer a grup de classificació inferior, siga immediat o no, o a diferent categoria o especialitat del mateix grup. - Estar o haver estat en servici actiu o amb reserva de lloc com a personal estatutari fix durant, almenys, dos anys en la categoria o especialitat des de la qual s'accedeix, sense necessitat que aquest temps siga ininterromput ni immediatament anterior a la convocatòria.

Etapa actual:

Nomenament

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es nomena personal estatutari fix les persones aspirants aprovades en el concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de la categoria de facultatiu o facultativa especialistes en hematologia i hemoteràpia d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 24-04-2019

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 12-03-2019

Llista definitiva d'aprovats. Termini de recurs

Data de publicació: 25-02-2019

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data de publicació: 07-01-2019

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 26-06-2018

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva.

Data de publicació: 24-05-2018

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 19-02-2018

Correcció data d'examen

Data de publicació: 28-12-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 21-12-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 04-09-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 23-05-2017

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano