Detall

Administratius d'Administració General


 • Descripció

  Administratius d'Administració General


 • Organisme

  Almoradí
  Plaza Constitución, 1
  Tel:965700101
  Fax:966780104


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. També podran accedir:
  - Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals d'aquells estats, als que, en virtut de Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  - El cònjuge, descendents, i descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.
  - Els estrangers amb residència legal a Espanya.
  Tots els aspirants hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud la documentació que acredite les condicions que s'al·leguen.

  b) Estar en possessió o en condicions d'obtindre'l a l'acabament del termini de presentació d'instàncies del títol oficial de Batxiller o Tècnic. Així mateix, caldrà ajustar-se al que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada mitjançant una Ordre EDU/520/2011, de 7 de març. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'estar en possessió de l'homologació pel Ministeri d'Educació espanyol.

  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions encomanades.

  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.

  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas de personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  6,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa, s'haurà d'efectuar en el compte corrent que l'Ajuntament d'Almoradí té obert en la Caixa Rural Central núm. ES37-3005-0012-081138563729, i faran constar expressament que es realitza per a participar en la convocatòria de procés selectiu per a constituir una borsa de treball temporal d'administratius d'Administració general.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en el procés selectiu hauran de presentar una instància dirigida a l'Alcaldia Presidència d'aquest ajuntament en la qual declararan complir tots els requisits fixats en aquestes bases.

  A la instància s'haurà d'acompanyar:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger o passaport.
  -fotocòpia compulsada de la titulació oficial exigida.
  -justificant bancari d'ingrés en concepte de taxa per concurrència a proves selectives de persona.

  L'anunci de convocatòria i les bases íntegres es publicaran en la pàgina web oficial de l'Ajuntament d'Almoradí (www.almoradi.es).


 • Lloc de presentació

  La instància es podrà presentar per via electrònica en el Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Almoradí, o en suport paper en el Registre General o en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almoradi.es/concejalias/hacienda-y-personal/bolsa-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.