Detall

Conserge


 • Descripció

  Conserge


 • Organisme

  Vall d'Alba
  Plaça Major, 1
  Tel:964320001
  Fax:964330808


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  Tindre complits els setze anys.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'adreçaran a l'alcaldessa presidenta d'aquest ajuntament, segons model que figura en l'annex I.

  En les instàncies s'acompanyarà:

  - Fotocòpia compulsada del DNI en vigor o document acreditatiu de la personalitat del sol·licitant.
  - Fotocòpia compulsada dels mèrits a valorar: s'acompanyarà aquella documentació que valga per a acreditar els extrems a baremar:
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.


  NOTA: les bases d'aquesta convocatòria i els altres anuncis referents al procés d'aquesta es publicaran en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de 09.00 a 14.00 hores o per algun dels mitjans previstos en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://valldalba.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.